За мен

ИМЕ: БОЖИДАР САШКОВ ИВКОВ

DSC_0818

ТРУДОВ СТАЖ

Дати (от-до)         18.11.2019 Г. ДО ДНЕС
• Име и адрес на работодателя        ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ ПРИ БАН, СЕКЦИЯ „ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛНИ ПРОМЕНИ”
• Вид на дейността или сферата на работа        ИЗСЛЕДОВАТЕЛ
• Заемана длъжност         ПРОФЕСОР
• Основни дейности и отговорности        ИЗСЛЕДВАНИЯ

• Дати (от-до)         01.07.2010 Г. ДО ДНЕС
• Име и адрес на работодателя        ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН, СЕКЦИЯ „ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛНИ ПРОМЕНИ”
• Вид на дейността или сферата на работа        ИЗСЛЕДОВАТЕЛ
• Заемана длъжност         ДОЦЕНТ
• Основни дейности и отговорности        ИЗСЛЕДВАНИЯ

• Дати (от-до)         01.11.2004 Г.-1.07.2010
• Име и адрес на работодателя        ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ ПРИ БАН, СЕКЦИЯ „СОЦИОЛОГИЯ НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА”
• Вид на дейността или сферата на работа        Изследовател
• Заемана длъжност        Ст.н.с II ст. / доцент
• Основни дейности и отговорности        Изследвания

• Дати (от-до)         22.06.1992-30.09.1998
• Име и адрес на работодателя        СЪЮЗ НА ИНВAЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
• Вид на дейността или сферата на работа        Ръководство и представителство на НПО на инвалиди
• Заемана длъжност        Председател
• Основни дейности и отговорности        Ръководство на НПО на инвалиди, организация и провеждане на изследвания по проблемите на инвaлидите, социално-икономически анализ на нормативни документи за инвалиди и др.
Участие в Управителния съвет на Фонд „Рехабилитация и социална интеграция на инвалидите”
Участие в управленските органи на „Ви-Веста Холдинг” – АД София – член на УС; председател на Борда на директорите на „Бертекс”-ЕАД-Берковица

• Дати (от-до)        1983-1987
• Име и адрес на работодателя        ЕЛЕКТРОЛОКОМОТИВНО ДЕПО „НИКОЛА КОЛАРОВ”
• Вид на дейността или сферата на работа    Провеждане на социологически изследвания
Предложения за усъвършенстване работата и управлението в депото
• Заемана длъжност        Социолог
• Основни дейности и отговорности        Провеждане на емпирични социологически изследвания върху организацията, качеството и ефективността на труда и др. на локомотивните машинисти и ремонтните работници; провеждане на качествени изследвания (скрито включено наблюдение) по различни производствени и културни въпроси и др.

• Дати (от-до)        1973-1980
• Име и адрес на работодателя        ТКЗС – СИМЕОНОВО, АПК „СРЕДЕЦ”
• Вид на дейността или сферата на работа        Шприцьор
• Заемана длъжност        Шприцьор
• Основни дейности и отговорности        Производство на пластмасови артикули.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

5.06.2019 – успешно защитена дисертация за придобиване на научната степен „доктор на науките“. Институт за изследване на обществата и знанието при БАН.

• Дати (от-до)        1998-2003 докторантура
• Име и вид на обучаващата или образователната организация        Институт по социология при БАН, секция „Социология на труда и социалната политика”
• Основни предмети/застъпени професионални умения        Обща социология, социология на труда и социалната политика, социология на инвалидността, социология на медицината
• Наименование на придобитата квалификация        Д-р по социология
• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

• Дати (от-до)        1978-1983 висше образование
• Име и вид на обучаващата или образователната организация        СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „социология”
• Основни предмети/застъпени професионални умения
• Наименование на придобитата квалификация        Социолог
• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

• Дати (от-до)        1971-1974 средно образование
• Име и вид на обучаващата или образователната организация        Средно търговско училище
• Основни предмети/застъпени професионални умения        Икономика, стокознание и др.
• Наименование на придобитата квалификация        Търговски работник
• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

ЕЗИЦИ

ПОЛСКИ
• Четене        Отлично
• Писане        Отлично
• Разговор     Отлично

РУСКИ
• Четене        Отлично
• Писане        Отлично
• Разговор     Отлично

АНГЛИЙСКИ
• Четене        Добро
• Писане        Добро
• Разговор     Добро

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и  екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.        Силно развити умения за комуникация и работа в екип с български и чуждестранни специалисти. Придoбити са в Съюза на инвалидите и по време на участието в множество български и международни конгреси, конференции, семинари и др.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Координация,  управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или  на доброволни начала (например  в областта на културата и спорта) у дома и др.        Извършване на цялостно ръководство (административно,финансово, „политическо”) на Съюза на инвaлидите в България (СИБ); управление на човешки ресурси – около 60 работници, специалисти и експерти в СИБ; изработване и работа по реализация на множество проекти; организация и подготовка на конгреси, семинари и др.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.        Работа с Microsoft Office – Word, Exsel, Power Point; Adobe Reader; Internet Explorer; SPSS и др.

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ        

Българска Социологическа Асоциация (БСА)
Съюза на Учените в България (СУБ)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Участие в работата на повече от 30 научни и научно-практически конгреси, конференции и семинари в страната и чужбина.
Участие в разработването на различни Проекти и Програми.
Член на НС на ИС при БАН (2008-2010); член на УНС на ИИОЗ при БАН (2010); член на НС на ИИОЗ при БАН от 2010 г. до сега.
Член на редакционната колегия на списание „Социология”; „Социология и икономика”.
Експерт на пациентски и национално представени организации на хора с увреждания: Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев; Организация на пациентите с ревматологични заболявания; Федерация български пациентски форум; Национална федерация на работодателите с увреждания.

ПРИЛОЖЕНИЯ        

Списък на научни публикации
Списък на най-важните Проекти и Програми.

ПУБЛИКАЦИИ НА ПРОФ. ДСН БОЖИДАР ИВКОВ

I. Книги и монографии

Ивков, Б. (2022) Хроничните болести. Епидемиология, концептуализация, типологии, рискови фактори, последици. Българска асоциация по философия на медицината (БАФМ), София.

Ивков, Б. (2022) Конфликт на интерпретациите в медицината и здравеопазването. (По примера на хората с периневрални кисти на Тарлов. Дескриптивен анализ). Българска асоциация по философия на медицината, Сдружение на тарловите пациенти в България. София. ISBN: 978-619-91958-4-0.

Ивков, Б. (2022) Философия и социология на хроничната физическа болка. Сборник блогови статии и преводи. Българска асоциация по философия на медицината, София. https://bojidarivkov.wordpress.com/2022/06/22/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0/?fbclid=IwAR1ZFYnbLjX7YmBySBPhKB30Kxvpr6CTIoef4nyX1DT8l-KVrReNNSz-1xY ISBN 978-619-92217-0-9.

Ивков, Б. (2022) Съвременната социална политика в България в сферата на инвалидността – между редукционизма и незнанието. В: Д. Минев, М. Желязкова (ред.) Публични политики и социални промени. Трудният път към добро общество.Колективна монография, сс. 275-304.

Ивков, Б. (2019) Социология на инвалидността. Издателство „Фабер“, Велико Търново. ISBN: 978-619-00-1047-0

Ивков, Б. (2019) Инвалидност и отношение към хората с инвалидност през вековете. Издателство „Фабер“, Велико Търново. ISBN: 978-619-00-0993-1.

Ивков, Б. (2018) Афоризми, максими, размисли, сентенции. Издателство „Омда“, София. ISBN: 978-954-9719-99-4. http://www.omda.bg/uploaded_files/files/articles/%D0%90%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%98__1528298349.pdf

Ивков, Б. (2018) Мислички. ОПРЗБ, София. ISBN: 978-916-90469-6-8, 100 с.

Ивков, Б., З. Тонева, П. Попиванов, Д. Драганов, И. Янков, Т. Ампирска (2017) Здраве и качество на живот, свързано със здравето. София. ISBN: 978-954-92967-7-8, 150 с.

Ивков, Б., А. Атанасов, С. Съйкова, З. Тонева, С. Тодорова, П. Попиванов, Д. Драганов, И. Янков, Т. Ампирска (2017) Разходи за здраве от джоба и  неравенства в здравето в България. ИК УНСС, София. ISBN: 978-619-232-028-7

Ивков, Б. (2015) Светът на хората с ревматични заболявания. Избрани статии и преводи от личния блог. Том II. Издателство „Омда“, София. ISBN 978-954-9718-82-6. http://www.omda.bg/page.php?tittle=%

Ивков, Б. (2014) Здраве, болест, медицина и здравеопазване. Избрани преводи и статии от личния блог. Издателство „Омда“, София. ISBN 978-954-9719-76-5.  http://www.omda.bg/uploaded_files/files/articles/SOCIOLOGIQ_NA_MEDICNATA-KNIGA2__1420534672.pdf

Ивков, Б. (2014) Социология на инвалидността. Избрани преводи и статии от личния блог. Издателство „Омда“, София. ISBN 978-954-9719-75-8. http://www.omda.bg/uploaded_files/files/articles/SOCIOLOGY_OF_DISABILITY2__1415011085.pdf

Ивков, Б. (2014) Светът на хората с ревматични заболявания. Избрани статии и преводи от личния блог. Издателство „Омда“, София. ISBN 978-954-9719-74-1. http://www.omda.bg/uploaded_files/files/articles/obshta-kniga-statii-2__1413799716.pdf

Ивков, Б. (2011) Увреждания и инвалидност на населението. В: П. Найденова (ред.) Населението на България в началото на ХХI век. Състояние и тенденции. АИ „Проф. Марин Дринов”, София, с. 339-370. ISBN 978-954-322-445-6

Ивков, Б. (2010) Социален контекст на видимата инвалидност. Издателство „Омда” [http://www.omda.bg/biblioteka/bojidar-ivkov/ivkov-koritsa.htm] ISBN 978-954-9719-23-9

Ивков, Б. (2006) Модели и концепции за инвалидността. Издaтелство „Славена”. Варна. ISBN 978-954-579-598-5

Ивков, Б. (1997) Въпреки всичко. Издателство „Богиана”, София. ISBN 978-954-6760-13-5

 

II. Студии

Ивков, Б. (2021) Траектории на страданието и болката. Биографични микронаративи на хора с периневрални кисти на Тарлов. Резултати от един социален експеримент. Дескриптивен анализ. Сдружение на тарловите пациенти в България – Лечение без граници, Проблемна група по философия и социология на медицината при БАН. ISBN: 978-619-91958-1-9 // 978-619-91958-0-2

Ivkov, B. (2021) Trajectories of suffering and pain. Biographical micro-narratives of people with perineural cysts of Tarlov. Results of a social experiment. Descriptive analysis. Association of Tarlov Cyst patients in Bulgaria – Treatment without borders, Problem Group on Philosophy and Sociology of Medicine at BAS. ISBN: 978-619-91958-2-6

Ивков, Б. (2019) Медицинската диагноза и хроничната болест, като знак, значения и смисли. Перспективата на болния. В: Знаци и значения в теоретична интерпретация и прагматичната комуникация. ИК „Фабер“, В. Търново. ISBN 978-619-00-0891-0.

Ivkov, B, P. Popivanov, D. Draganov (2017) Healt-Related Quality of Life. Metodology and Research Methods. (A synopsis study). In: SocioBrains, Issue 32, April 2017, pp. 8-29. ISSN 2367-5721. http://sociobrains.com/bg/top/current+issue/

Ивков, Б. (2016) Дескриптивен анализ на резултатите от един социален експеримент. В: Б. Ивков „Да вземем нещата в свои ръце“. Резултати от първия социален експеримент на ОПРЗБ. Редакция и съставителство. ОПРЗБ, София. ISBN 978-619-90469-1-3

Ивков, Б., Б. Ботева, С. Божинова, Я. Ковачев, Ж. Янков (2013) Социални измерения на проблемите на хората с болестта на Бехтерев. Анализ на данните от проучванията, проведени през 2010-2012 г. сред членове на БСБББ-АС. София. ISBN 978-619-7099-01-0

Ивков, Б. (2013) Анализ на потребностите на хората с увреждания от социално включване чрез заетост. Част I. НСРХУ, София. https://bojidarivkov.files.wordpress.com/2016/02/analiz-potrebnosti-hu_last.pdf.

Ивков, Б. (2013) Изследване по проблемите на социалното включване на хората с увреждания чрез заетост. Част II. НСРХУ, София. https://bojidarivkov.files.wordpress.com/2016/02/izsledvane-last.pdf

Ивков, Б. (2011) Система за оценка на професионалната пригодност на хората с увреждания. ФРИ, София. ISBN 978-954-9741-15-5

Ивков, Б. (2010) Отношение към „другостта”. В: Балкани’21, бр. 7. София. [http://www.balkans21.org/2010_7/ivkov_7_9.pdf] ISSN 1311- 9583

Ивков, Б. (2010) Инвалиди (лица с увреждания). В: Р. Стоилова (състав.) Oбществени нагласи към равнопоставеността и дискриминацията. Роля на медиите за тяхното формиране. Омда, София. [http://www.omda.bg/biblioteka/rumyana_stoilova/diskriminatsia_kare.htm], ISBN 978-954-9719-22-2

Ивков, Б. (2007) Понятията “инвалидност” (“увреждане”) и “инвалид” (“лице с увреждане”) – наименования и дефиниции (Социологически аспекти). LiterNet, е-списание за литература, критика и хуманитаристика, № 1 (86). Издателство „LiterNet”, Варна. [http://liternet.bg/publish17/b_ivkov/poniatiiata.htm.] ISSN 1312-2282

Ивков, Б. (2006) Медико-социални и социологически класификации на видовете инвалидност. LiterNet, е-списание за литература, критика и хуманитаристика, № 3 (76). Издателство „LiterNet”, Варна. [http://liternet.bg/e-zine/index.html], ISSN 1312-2282

 

III. Статии в сборници

Ивков, Б. (2022) Време и хронична болест. За времето на болния, на болестта и на страданието. В: Ю. Васева-Дикова (съст.) Време и познание. Сборник по случай 70-годишнината  на Ангел Стефанов. УИ „Св. Климент Охридски“, София. ISBN: 978-954-07-5526-7, с. 245-262.

Ивков, Б. (2021) Инвалидност, хора с инвалидност и жизнен свят. Връзки и взаимодействия. В: А. Стефанов (съст.) Некласическа наука. Наука и псевдонаука. Издателство „Парадигма“, София, сс. 21-42. ISBN 978-954-326-461-2.

Ивков, Б. (2014) Ефективност на европейските средства за финансиране на социални услуги за хора с уврежданияизследване на случай. В: Изследване на възможностите за по-пълно усвояване и по-ефективно използване на средствата от Европейските фондове – ЕСФ, ЕФРР и КФ. ISBN 978-954-9719-68-0. Издателство „Омда“ http://www.omda.bg/, с. 167-187; 282-284.

Ивков, Б. (2012) Нарратив хронического больного как траектория страдания. В: В. Лехциер (ред.) Общества ремиссии: на пути к нарративной медицине. Изд. „Самарский университет”, Самара, сс. 71-84. ISBN 978-5-86465-564-1

Ивков, Б. (2012) Кризата на публичните политики в сферата на уврежданията и неспособността / инвалидността. В: К. Кертиков (ред.) Българските национални ценности. Статика и динамика в евроинтеграционния процес.ИИОЗ при БАН, София, сс. 185-195.

Ивков, Б. (2011) Социална ситуация на хората с увреждания в България. (медицински и социален (нов) подход към разбирането на уврежданията и инвалидността). В: В. Проданов (ред.) Национално, Балканско и Европейски: Конвергенция и дивергенция на ценности. ИИОЗ-БАН, София, с. 100-112. ISBN 978-954-8765-09-1

Ивков, Б. (2010) Система за идентификация на потрбностите от социални услуги. В: М. Желязкова, Д. Минев (ред.) Траектории за активно включване на местно ниво. Аlja Press, София, с. 74-84. ISBN 978-954-8465-72-4

Ивков, Б. (2010) Инвалидите в печатните медии. В: Р. Стоилова (състав.) Oбществени нагласи към равнопоставеността и дискриминацията. Роля на медиите за тяхното формиране. Омда, София. ISBN 978-954-9719-22-2 [http://www.omda.bg/biblioteka/rumyana_stoilova/diskriminatsia_kare.htm]

 

IV. Статии и доклади, публикувани в списания

Ивков, Б. (2021) За словата и понятията в сферата на социология на инвалидността. Наименования и дефиниции. В: Политически хоризонти, № 4, август, сс. 90-107.

Ивков, Б. (2019) Инвалидност и нови технологии. В: Етически изследвания, Брой 4, кн. 2, сс. 266-277. ISSN 2534-8434.

Ивков, Б. (2019) Преходът в България и политическите дискурси в сферата на инвалидността, или за делюзивната подмяна на понятията и същността на социалната политика. В: Политически хоризонти, брой 3, юни, сс. 89-103, ISSN 2534-966Х.

Ивков, Б. (2018) „Отборът“ на надеждата. Невроетиката и невросоциологията – бариера пред негативните последици за човека от масовизирането на съвременните технологии. В: Етически изследвания. Година III, брой 3, кн. 2, декември 2018, сс. 300-314. https://jesbg.com/?fbclid=IwAR0X1nUDCSwEN2_rMAS1aZNdKVINe82ZuzYH9FxSMrvyaKMWwm4uu-mYJ-0

Ивков, Б. (2018) Различия и неравенства в здравето при лицата с различна степен на увреждания. В: Социална медицина, брой 2, сс. 13-18. 

Ивков, Б. (2018) Похвално слово за медицинската антропология. В; Етически изследвания. Година III, брой 3, кн. 1, юли. ISSN 2534-8434 .

Ивков, Б. (2017) Различия и неравенства в здравето при лицата със и лицата без увреждания. В: Социална медицина, брой 4, сс. 5-10. http://journals.mu-varna.bg/index.php/sm/article/view/4465

Ивков, Б. (2017) Живот с хронична болка. (Опит за социологическо есе). В: Етически изследвания, Година II, Бр. 2, кн. 2. ISSN 2534-8434.

Ивков, Б. (2017) „Прости“ и „сложни“ езикови знаци и конструиране на значения. Във: Философски алтернативи, бр. 5, сс. 51-60.

Попиванов, Пл., Б. Ивков, З. Тонева, Д. Драганов (2017) Разходи за здраве от джоба на домакинствата в България за болнично лечение. В: Социална медицина, бр. 1, сс. 36-41. http://press.mu-varna.bg/ojs/index.php/sm/article/view/4089

Ивков, Б. (2017) Социална политика в сферата на инвалидността през годините на прехода. В; Политически хоризонти, бр. 2, сс. 103-121. ISSN 2534-966Х. https://polhorizons.files.wordpress.com/2017/05/d0bfd0bed0bbd0b8d182d0b8d187d0b5d181d0bad0b8-d185d0bed180d0b8d0b7d0bed0bdd182d0b8-d0b1d180-2_full.pdf

Ивков, Б. (2016) Удължаването на пенсионната възраст – фактор за повишаване на риска от влошаване на здравето и инвалидизация. В: Население, бр. 3, сс. 66-72.

Ивков, Б., П. Попиванов, Д. Драганов, З. Тонева (2016) Разходи за здраве от джоба на домакинствата в България. В: Социална медицина, бр. 2-3. ISSN 1310-1757

Ивков, Б. (2016) За комуникацията между лекар и пациент. В: GP News, бр. 7., ISSN 1311-4727.

Ивков, Б. (2013) Медикализация на живота на хората с увреждания. В: Списание на Института за модерността, бр. 14, април. ISSN 1313 – 9835.

Ивков, Б. (2013) Феминизация на болестта на Бехтерев. Факт или илюзия. В: Бехтеревски търсения, № 1 (2), с. 4-5. ISSN 1314-7463

Ивков, Б. (2012) Кратка история на болестта на Бехтерев. В: Бехтеревски търсения, № 1, с. 5-10. ISSN 1314-7463

Ивков, Б. (2012) Кратък речник на по-важните термини, свързани с болестта на Бехтерев. В: Бехтеревски търсения, № 1, с. 11-18. ISSN 1314-7463

Ивков, Б. (2010) Ценностни преориентации и трансформации в сферата на инвалидността в Европейския съюз и в България (Същност, проблеми и перспективи). В: Балкани’21, бр. 6. София. [http://www.balkans21.org/2010_6/index.html] ISSN 1311- 9583

Ивков, Б. (2009) Инвалидите – потиснатото малцинство. В: Социология, бр. 2, ИС, София. ISSN 1311- 9762

Ивков, Б. (2010) Въпросите за здравето и болестта в творчеството на Иван Хаджийски. В: LiterNet, е-списание за литература, критика и хуманитаристика, № 10 (107). Издателство „LiterNet”, Варна. [http://liternet.bg/publish17/b_ivkov/vyprosite.htm], ISSN 1312-2282.

Ивков, Б. (2007) Зa интегрираното и включеното образование на децата със специални образователни потребности (СОП). LiterNet, е-списание за литература, критика и хуманитаристика, № 6 (91). Издателство „LiterNet”, Варна. [http://liternet.bg/publish17/b_ivkov/za_integriranoto.htm], ISSN 1312-2282.

Ивков, Б. (2006) Трудова заетост на инвалидите в България – тенденции, бариери и ефективност на социалните политики. Панорама на труда, бр. 2 – 3. София ISSN 1312-305X

Ивков, Б. (2005) За понятието социално изключване. В: Социологически проблеми, бр.3-4. ISSN: 0324-1572

Ивков, Б. (2005) Инвалидност и медикализация. В: Социална медицина, бр. 3. ISSN 1310-1757

Iwkow, B. (1997) Aktualne prolemy osòb niepełnosprawnych w Bułgarii – aspekty socjologiczne. W: Problemy Rehabilitacji Społecznej i zawodowej. № 2 (152), ss. 112-119. ISSN 1230-7122.

 

V. Доклади, публикувани в сборници от конференции

Ивков, Б. (2020) Новите технологии като бариера пред социалното включване и когнитивното развитие на юношите с трайни увреждания. В: Л. Димитров, В. Господинов (съст.) Юношеството като преход между детството и зрелостта – предизвикателства и хуманистични перспективи. Авангард-Прима, София, с.с. 284-294. ISBN: 978-619-239-500-1.

Ivkov, B. (2020) Transformation of Public Policies on Disability in the Years of Transition. In: Традициjа, модернизациjа, идентитети. Университет у Нишу, Ниш, с.с. 115-126. ISBN: 978-86-7379-520-1.

Ивков, Б. (2019) Преходът в България и политическите дискурси в сферата на инвалидността, или за делюзивната подмяна на понятията и същността на социалната политика.В: М. Мизов (съст.) Преходът и политическите езици. ЦИПИ, БАР, Фондация „Солидарно общество“, София, сс. 262-277. ISBN 978-954-2982-23-4.

Ивков, Б. (2019) Публичните политики в сферата на инвалидността – незнание, стигматизация и социално изключване. В: М. Желязкова, Г. Петрунов (съст.) Науката в полза на обществото. Сборник, посветен на 70-годишнината на проф.д.с.н. Духомир Минев. АИ „Марин Дринов“, София.

Ивков, Б. (2019) Новите технологии: нови междупоколенчески разделителни линии и неравенства. В: М. Мизов (ред.) Възрастни хора и нови технологии. Издателство „Авангард Прима“, София, с. 108-121. ISBN 978-619-239-172-0.

Ивков, Б. (2018) Социално-икономическо разслоение и социални неравенства в здравето. Доклад, изнесен на конференцията „Неравенство и бедност в България“. Кръгла маса, организириана от президента на РБ, 8.10.2018 г., София.https://www.president.bg/news4629/rumen-radev-prenebregvaneto-na-temata-za-bednostta-i-neravenstvoto-e-bezotgovorno-kam-badeshteto-na-nasheto-obshtestvo.html?fbclid=IwAR1vNRGWDNuRrNNzPuam1NRlM0lcvUfzrz8yrswQa4iFTXg8CI1OPaWZuqg 

Ивков, Б. (2018) Инвалидността като източник на социални неравенства в здравето. В: Е. Маринова, М. Мизов (ред-ри) Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество. Издателство. „Авангард Прима“, София, сс. 278-289. ISBN 978-619-239-001-3.

Ивков, Б. (2017) Инвалидността като генератор на социални неравенства. В: Е. Маринова, М. Мизов (съст. и ред.) Морал и етика на справедливостта в съвременното общество. Издателство „Авангард Прима“, София, сс. 344-360. ISBN 978-619-160-749-5.

Ивков, Б. (2017) Маргинализация и социално изключване на хората с увреждания на 65 и повече години. В: Л. Димитров, М. Мизов (състав-ли) За достоен живот на хората от третата възраст. Фондация „Човещина“, „Авангард Прима“, София, сс. 240-253.  ISBN 978-619-160-774-7.

Ивков, Б. (2017) „Всеки избор трябва да бъде съгласуван с него…“. (Основни характеристики на хроничните ревматоидни заболявания през призмата на биографичните микронаративи на лицата с ревматоидни заболявания). В: „Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето“. Сборник доклади от IV Национална конференция – 21-22 октомври 2016 г., НБУ. Нов български университет, София, с. 102-115. ISBN 978-954-535-960-6.

Ивков, Б. (2016) Здраве и качество на живот при възрастните хора с инвалидност. В: П. Николова, Г. Михова (ред.) Възрастните хора като ресурс в развитието. Изд-во „Славена“, Варна, с. 328-344.

Михайлов, Н., Б. Ивков (2015) Екология и инвалидност: безбариерна среда vs социални бариери. В: Е. Маринова (ред. и съст.) Екологиуческа етика, природа и устойчиво развитие на България. Сборник статии. Фондация „Устойчиво развитие за България“, София, сс. 214-224.

Ивков, Б. (2014) Общество на ремисията като социално-йерархичен проблем. В: Еволюция на йерархични системи. ИК Фабер, РКИЦ, В. Търново, София, с. 100-112.

Ивков, Б. (2014) Физическата среда в града и селото като фактор, конституиращ социално изключване на хората с увреждания. В: Градът и селото – предизвикателствата на ХХI век”. София. Издателство „Омда“, [www.omda.bg], ISBN 978-954-9719-66-6 / ISBN 978-954-9719-67-3

Ивков, Б. (2014) Конфликт на интерпретациите в отношенията лекар-пациент. Социолофически и етически импликации. В: Е. Маринова, С. Попова (ред.) Европейските етичесни стандарти и българската медицина. Сборник статии. БЛС, София, сс. 354-360.

Ivkov, B. (2014) The Biographical Interview: From the Personal History of the Disabled Person to the Social (Re)construction of the Social Historical Environment of Disabled People. In: S. Denchev, E. Lazarova, E. Ignatova (eds) The Role of Ego-Documents in the History of Science. Publisher House „Za Bukwite“, Sofia, pp. 81-87.

Ивков, Б. (2013) История на кооперациите на инвалиди. Социологическа ретроспекция. В: В. Кожухарова (ред.) Кооперацията в българското село. Светло минало и неясно бъдеще. Сборник доклади. АПП Аля, Троян, сс. 185-195.

Ivkov, B. (2011) Sosial Attitudes and Inequalityes in the Area of Disability – Urban and Rural Dimensions. In: Variety and inequalityes in Rural Europe – The Bulgarian Case, Alija Press, Trojan, pp. 152-164. ISBN 978-954-8465-68-7

Ивков, Б. (2011) Митологизиране на инвалидността versus многообразие и социално включване. В: „Многообразие в единството”, кн. 2 за 2011 г. „История и съвременност”, СУБ. ISBN: 1314-0825.

Ивков, Б. (2009) Социални услуги за инвалиди в селата: От семейна подкрепа към институционализирани услуги. В: Българското село – между романтичната представа и трезвата преценка. София, изд. „Аля”, с. 200-219. ISBN 978-954-8465-63-2

Ивков, Б. (2009) Възрастните инвалиди в съвременното българско домакинство – роля, статус и позиции. В: Стареене и здраве. ЦИН, София, с. 408-423. ISBN 978-954-92555-1-5

Ivkov, B. (2009) Adult Disabled People in Present Bulgarian Households – Role, Statu and Positions. In: P. Naidenova, G. Mihova (eds) Ageing and Health, Centre for Population Studies, Medical University – Varna, Varna Manicipality. Sofia, pp.92-106 ISBN 978-954-92555-2-2

Ивков, Б. (2009) Европейската и българската социална политика в сферата на трудовата заетост на лицата с увреждания. В: А. Мантарова (ред.) България в европейския съюз. Социални предизвикателства. Фондация „Фр. Еберт”, ИС при БАН, София, с. 191-209. ISBN 978-954-92544-1-9

Ивков, Б. (2008) Инвалидността като бариера пред социалната мобилност в съвременното българско село. В: Мобилност, устойчивост, уязвимост. София, изд. „Аля”, с.170-185. ISBN 978-954-8465-56-4

Ивков, Б. Трудова заетост и жизнено равнище на инвалидите в България. В: Демографските процеси и работната сила в България. София, ЦИН, с.162-184. ISBN 978-954-91728-5-0.

Ивков, Б. (2008) Заетост и безработица на инвалидите – проблеми и перспективи в контекстта на евроинтеграцията на българското общество. В: Българското общество и европейската интеграцията. Социологически аспекти. ИС при БАН, София, с.126-142. ISBN 978-954-8765-05-3

Ивков, Б. (2007) СЕЛО, ТУРИЗЪМ, ИНВАЛИДНОСТ. Туризмът за инвалиди като фактор за социално-икономическо възраждане на българското село. В: Село и туризъм. „Аля-прес”, София, с.131-143. ISBN 978-954-8465-50-2

Ивков, Б. (2006) Инвалидност и стареене на населението в България. Състояние, последствия, социален статус и социални позиции на възрастните хора. В: Стареене на населението – реалности и последици, политики и практики. София, с. 539-558. ISBN 978-954-91728-2-9

Тодорова, С., Б. Ивков. (2006) Стимулиране интеграцията на различните и солидарност в българското общество. В: Българското общество пред присъединяване към Европейския съюз. Изд. „Изток-Запад”. София, с.151-170. ISBN 978-954-321-268-2

Ивков, Б. (2006) Експертиза на инвалидността – социални последствия за личността. Кратка ретроспекция и съвременно състояние. В: Асклепий. Международен годишник по история и обща теория на медицината. Том XIX, ИК „ГорексПрес”, София, с. 90-97. ISNN 1310-0637

Ивков, Б. (2006) Социален капитал на инвалидите в България. Същност, измерения, проблеми и перспективи. В: Евроинтеграцията – предизвикателства пред социолозите от балканските страни. УНСС, София, с. 171-179 (няма посочен ISBN)

Ивков, Б. (2005) За някои основни аспекти на социалната политика към и социалната работа с инвалиди в България в контекстта на новия закон за интеграция на хората с увреждания. В: Обществено подпомагане и социална работа в България. История, институтции, идеологии, имена. Благоевград, с. 206-219. ISBN 954-680-366-9

Ивков, Б. (2005) Инвалидността в съвременното българско село. Опит за очертаване на някои основни количествени и качествени характеристики на явлението. В: The countryside and Eurointegration – The Bulgarian Case. Изд. „Аля”. София, с. 203-219. ISBN 978-954-8465-48-5

Iwkow, B. (1994) Problemy rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w warunkach społeczenstwa posttotalitarnego. W: W. J. Fenczyn, J. Wyczesany (red.) Edukacja i integracja osób niepełnosprawnych. Materiały Pierwszego Kongresu „Nipełnosprawi bliźej Europy“. Kraków 19-21 kwiecień 1993, Polska. Tom III, Kraków, ss. 203-214. ISBN 83-900625-6-9

 

VI. Учебна литература

Иванова, М., Б. Ивков (2017) Лупус – какво трябва да знаем? ОПРЗБ, София. ISBN 978-619-90469-4-4

Ивков, Б., Б. Ботева (2017) За ревматоидния артрит.ОПРЗБ, София. ISBN 978-619-90469-3-7. http://www.revmatologia.org/images/pages/image/blog-articles/RA-1.pdf

Ивков, Б. (2011) Да наемем на работа лице с увреждане. Наръчник за работодателя. НФРИ, София. ISBN 978-954-9741-11-7

Ивков, Б. (2011) Да си намерим подходяща работа чрез услугата „Посредничество и асистиране, он-лайн обучение”. Наръчник за хора с увреждания. НФРИ, София. ISBN 978-954-9741-13-1

Ивков, Б. (2011) Съвместни действия за предоставяне на социалната услуга „Посредничество и асистиране при наемане на работа на хора с увреждания”. Наръчник за общините. НФРИ, София. 978-954-9741-14-8

Ивков, Б., Р. Буджева (2011) Как да предоставяме услугата „Посредничество и менторство при намиране на работа за хора с увреждания”. Наръчник за доставчиците на социални услуги. НФРИ, София. ISBN 978-954-9741-12-4

Ивков, Б., Л. Борисова, П. Пеев, Й. Йосифов (1996) Наръчник на инвалида. Права и облекчения. Издателство „Богиана”, София. ISBN 978-954-6760-13-5

 

VII. Планови работи

Ивков, Б. (2007) Социална памет, жизнени стратегии и субективен жизнен опит на лицата с физически увреждания. (Социологическо изследване на биографиите на български инвалиди чрез прилагане на биографичния метод като специфична форма на метода анализ на съдържанието”), София. (монографичен, непубликуван труд)

 

VIII. Експертна дейност

Ивков, Б. (2014) Състояние на социалната и семейната политика в сферата на инвалидността на територията на столицата и необходими промени. Анализ на данни от ЕСИ по проект. ИСП, София.

Ивков, Б. (2013) Анализ на потребностите на хората с увреждания от социално включване чрез заетост. Анализът е разработен в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO001-5.1.05-0008-C0001 по Проект „Равни възможности, реализация, развитие”.

Ивков, Б. (2013) Изследване по проблемите на социалното включване на хората с увреждания чрез заетост. Изследването е разработено в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO001-5.1.05-0008-C0001 по Проект „Равни възможности, реализация, развитие”.

Ивков, Б. (2011) Методика за разкриване и предоставяне на социалната услуга в общността „Бюро за посредничество и асистиране” при наемането на работа на хора с увреждания, в т.ч. предоставяне на електронно базирано посредничество, ориентирано към индивидуалните нужди на хората с увреждания. НФРИ, София.

Стоилова, Р., Б. Ивков,, Г. Николова. (2010) Анализ на резултатите от национално представително изследване на равнопоставеността и дискриминацията. МТСП, КЗД, София. http://www.mlsp.government.bg/equal/publ.asp?id=54

Минев, Д., Б. Ивков, М. Желязкова. (2009) Трудова заетост на инвалидите в Европа: законова рамка, политики и действащи практики за осигуряване на заетост. За нуждите на МТСП, София.

Ивков, Б. (2005) Изготвяне на система от показатели за изграждане на информационна база данни за хората с увреждания в България. МТСП – Агенция за хората с увреждания, София.

Ивков, Б. (1996) Правата на жените инвалиди в контекста на някои международни документи. В: Информационен бюлетин “Социална защита на жените-инвалиди”, БЖС, София, септември 1996.

Ивков, Б. (1996) Родители на деца с трайнo увреждане. В: Информационен бюлетин “Протекция на деца в неравностойно социално положение” БЖС, София, октомври 1996.

 

IХ. Преводи

От руски език

Михел, Д. (2020) Мишел Фуко и западната медицина. В: Философски алтернативи, No 3, с.с. 99-111. http://philosophical-alternatives.com/wp-content/uploads/2020/07/Philosophical-Alternatives-3-2020_99.pdf

Илич, И. (2018) Компютрите правят същото с общуването, каквото оградите са направили с пасищата, а машините с пътищата. https://www.challengingthelaw.com/pilosofia/ivan-ilich/

Лехциер, В. Методология на изследванията medical choice в когнитивната в когнитивната медицинска антропология на Линда Гаро. Етически изследвания, Година III, бр. 1/2018. https://jesbg.com/

Власова, О. Болестта като нов антропологически хоризонт: критичната антропология на Айвън Илич. Философски алтернативи, бр. 1, 2016, с. 38-48.

Г. Хайдарова. Семиотизация на болката. Философски алтернативи, бр. 2, 2014, сс. 76-86.

В. Лехциер. Субективните смисли на болестта. Основно методически различия и подходи към изследването. Философски алтернативи, бр. 3, 2013, сс.126-141

Е. Ярская-Смирнова. Социално конструиране на инвалидността. Бехтеревски търсения, бр. 1(2), 2013, с. 6-14

Е. Ярская-Смирнова, П. Романов. Образът на властта и властта на образа. Болното тяло в културата. Бехтеревски търсения, бр. 1(2), 2013, с. 15-32

В. Лехциер. За деинституционализацията. Бехтеревски търсения, бр. 1, 2012, с. 28-30

Световен доклад за инвалидността. Резюме. Бехтеревски търсения, бр. 1, 2012, с. 31-48

Стандартни правила за обезпечаване на равни възможности за инвалидите. ИК „Богиана“, 1997.

От полски език

М. Кивка. „Какво имаш, което да не си получил”. Бехтеревски търсения, бр. 1(2), 2013, с. 33-35

И. Обуховска (ред.) Дете с увреждане в семейството. Въведение. // А. Твардовски. Семейството и детето с увреждане. Част I. https://bojidarivkov.wordpress.com/category/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8/

Правителствена програма за действие в полза на инвалидите и тяхната интеграция в обществото. В-к „Тишина“, 1997. 

От английски език

А. Сен. Неспособност/инвалидност и справедливост. Бехтеревски търсения, бр. 1, 2012, с. 6-14

К. Сноу. Живот отвъд етикета, 2012. https://bojidarivkov.wordpress.com/category/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8/

 

Х. Редакция и съставителство

Ивков, Б. (2016) „Да вземем нещата в свои ръце“. Резултати от първия социален експеримент на ОПРЗБ. Редакция и съставителство. ОПРЗБ, София. ISBN 978-619-90469-1-3

Ивков, (2016) Правим невъзможното, защото възможното го прави всеки. Сборник статии и преводи. Редакция, съставител, автор. ОПРЗБ, София. ISBN 978-619-90469-2-0.

Кърковска, М. Трифонова, К., Зафирова, К. (2001) Увреждане и заетост в Република България. (Ред. Б. Ивков и Г. Сматракалев). София, Фонд „Рехабилитация и социална интеграция“.

Б. Ивков и колек. (предговор и състав.). Права и облекчения за инвалидите. (Наръчник с нормативни документи). София.1998 г.

 

ХI. Участие в Проекти и Програми:

Проект „Равни възможности, реализация, развитие”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, София 2013.

Проект „Посредничество и електронни услуги – нова форма за достоен живот и преодоляване на социалното изключване”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, София 2011.

Хармонизация на европейските и българските ценности. МОН, 2009-2010 г.

Оценка на нетния ефект на активните политики на пазара на труда в България (за нуждите на МТСП), София 2007.

Обществени нагласи към равнопоставеността и дискриминацията. Роля на медиите за тяхното формиране. ЕК, МТСП, ИС при БАН, София 2007.

Нови пътища за интеграция на хората в неравностойно положение на пазара на труда чрез иновантни методи за професионално образование и квалификация – 1999-2001 г. с финансовата помощ на програма “Леонардо да Винчи”

Проект на Съюза на инвалидите в България “Прилагане на Стандартните правила за обезпечаване на равни възможности за инвалидите, приети на 48-та сесия на ООН в условията на българския преход към демокрация” 1997 г. Финансиран от Комисията по Демокрация при Посолството на САЩ в РБ.

Фламандско-Български Форум (1994-1996), финансиран от Фламандското правителство и Фламандската Общност на кралство Белгия.

Пилотен проект за транспортно обслужване на инвалиди в България. Комисия на ЕО и Програма Фар – съвместен европейски проект. (BG 1993 ФАР Национална транспортна програма. Проект No BG 9308 04), и други проекти по създаване на специализиран транспорт за инвалиди и отстраняване на транспортните и архитектурни бариери.

 

XII. Изнесени, но непубликувани доклади

Ивков, Б. (2015) Медицинската експертиза и ТЕЛК. Състояние и „перспективи“ за развитие. Национална информационна кампания: „А дали виждаш всичко? Болката е невидима, но коства много“. Май 2015 г.

Ивков, Б. (2014) Гарантиран минимален доход и хората с увреждания. Национална конференция с международно участие „Адекватни минимални доходи: изграждане на консенсус“ София, 19 септември 2014 г.

Ивков, Б. (2013) Трудово посредничество за хора с увреждания. Резултати от изследване на проблемите на социалното включване на хората с увреждания чрез заетост. Национален форум „Равни възможности за реализация и развитие”. София, 28 ноември 2013 г.

Ивков, Б. (2012) Преживяване на хроничната физическа болка. Феноменологически аспекти. Трета национална конференция по остеопороза и остеоартроза с международно участие. 22-24 ноември 2012 г., град Сандански.

 

 

Реклама

2 коментара за “За мен”

  1. Димка Господионва каза:

    Здравейте, г-н Ивков! След като прочетох Вашата статия „РОЛЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА РЕХАБИЛИТАЦИЯ В ЛЕЧЕНИЕТО НА РЕВМАТИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ“ разбирам в какви заблуждения живеем и то в такава болка.. От вас научих отговора на въпроса, който си задавам от девет години – защо никой не предписа рехабилитация и гимнастика на сина ми, който от прав силен млад мъж, спортист на 26 години днес вече е с патерица, и освен медицински изследвания и половинчати медикаментози лечения не получава нищо реално за да се пребори и да за закрепи тялото си. Лежи 4-5 дена в болница, само едни изследвания, и те изпитват без капчица помощ за подобряване на състоянието. Казвам, че под лекарски грижи се отглежда и подпомага болеста, а не пациента.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s