Етикети

, , , , , ,

Резюме: Историята и практиката на Балканите и у нас показват, че конфликтният потенциал на наложените сходства е много по-голям, отколкото на взаимно приетите и следвани различия. В балканското културно пространство като периферия на поне три световни империи през вековете, съжителството на различни етнически, религиозни и езикови общности постепенно е придобило измеренията на естествено състояние. Мюсюлманинът тук не е чужденец, но това не пречи отношенията между мнозинство и малцинства да са подчинени на представата за господството и властта, както и на съпротивите срещу нея, които на свой ред са определяли и продължават да доминират конфликтния потенциал на съвременното съжителство. В самата представа за „българско” равнище доминира по-скоро специфичен синтез на етнически, религиозни, културни и езикови различия, изграждащи специфичната амалгама, върху която се проектира образа на съвременния ислям. Това е принципно различно възприятие за ислям, което съществено се различава от европейското и в още по-голяма степен от проектиращото се в глобален мащаб разбиране на съвременния ислям. Отношението към исляма в България би могло да бъде определено като интегрален показател не само за промяната в отношението към религията като цяло, но и като важна съставна част от симптоматиката на посттоталитарната криза и полетата, в които се търси нейното решение.

Ключови думи: трансформация, толерантност, конфликт, идентичност, другост, търпимост,  предразсъдъци, стереотипи

CONTEXTUALIZING THE ATTITUDE TOWARDS ISLAM IN BULGARIA: A LOOK BACK IN TIME

Abstract: History and customs in the Balkans and in our country have shown that the conflictive potential of imposed similarities is much greater than that of the mutually recognized and observed differences. In the cultural space of the Balkans, a peripheral region for at least three world empires over the centuries, the coexistence of different ethnic, religious and linguistic communities has gradually acquired the characteristics of a natural state of things. Here, the Muslim is not a stranger, yet the relationships between the majority and the minority are defined by the ideas of domination and power, respectively, resistance against power; these in turn create and perpetuate the conflictive potential of coexistence today. In Bulgaria, these notions refer to a specific amalgamation of ethnic, religious, cultural, and linguistic differences, upon which is projected the image of modern Islam. The perception of Islam here is essentially different from the respective European one, and even more from the perception of this religion at world level. The attitude to Islam in Bulgaria can be defined as an integral indicator of the changed attitude to religion in general, as an important element of the post-totalitarian crisis, and as a field in which solutions to the crisis may be sought.

Keywords: transformation, tolerance, conflict, identity, otherness, toleration, prejudices, stereotypes

Реклама