Етикети

, ,

Резюме: Настоящото изложение е опит за очертаване на възможна изследователска стратегия, която би позволила социологическата интерпретация на мюсюлманската общност и нейното пълноценно присъствие в българската реалност като един от значимите субекти на представата за културно и религиозно многообразие. Тази стратегия подлага на методологическо съмнение обяснителната сила на историографския дискурс при интерпретацията на актуалните предизвикателства пред съжителството на различни етнически и религиозни общности в България. Социологическият анализ трябва да контролира ефектите от процеса на идеологизиране на историографията и политизиране на историята. Това е възможно чрез приемането на тезата за наличието на множество факти, които не могат да бъдат йерархично подредени по значимост и/или достоверност, още повече, че няма факти сами по себе си, а всеки факт се намира в смислово единство по отношение на действащия субект.

AN ATTEMPT AT CONSTRUCTING A RESEARCH STRATEGY FOR ANALYSING ISLAM IN BULGARIA

доц. д-р Веселин Босаков

Abstract: This presentation attempts to outline a possible research strategy that would allow a sociological interpretation of the Muslim community and its full-valued presence in Bulgarian society as one of the significant elements in the notion of cultural and religious variety. This strategy questions in methodological terms the explanatory power of a purely historiographic discourse when interpreting the current challenges facing the coexistence of different ethnic and religious communities in Bulgaria. Sociological analysis must control the effects ensuing from the process of ideological treatment of history and its politicizing. This is possible by adopting the thesis that there are numerous facts that cannot be hierarchically ranked by order of significance and/or validity; this is especially true as there is no such thing as facts in themselves: every fact stands in a meaningful relation to the active subject.