Етикети

, , ,

Abstract: In the last several decades, Islam has become the most rapidly growing religious system, and this has been perceived as a threat to the European model of cultural development. In seeking an explanation of the fact that precisely Islam has proven to be the religious doctrine that increasingly meets the expectations and beliefs of many people in the world, but is also increasingly provokes fear, we must not disregard the transformations taking place within the spiritual and religious sphere of Islam itself.

Keywords: inequalities,  fundamentalism,  education,  dialogue,  integration

Резюме: През последните десетилетия ислямът се оказа най-бързо разрастващата се религиозна система, а това бе възприето като заплаха за европейския модел на културно развитие. В търсене на отговор защо именно ислямът се оказа религиозната доктрина, която кореспондира с очакванията, вярванията и страховете на все повече хора по света, не можем да си позволим да пренебрегнем процесите на трансформация, протичащи в самото духовно и религиозно пространство на исляма.

Ключови думи: неравенства,  фундаментализъм, образование, диалог,  интеграция

доц. д-р Веселин Босаков / Assoc. Prof. Dr Veselin Bosakov

Институт по философия и социология – БАН / Institute of Philosophy and Sociology – BAS

Реклама