Етикети

, , , , , , ,

Резюме: Основни  предизвикателства, пред които е изправен светът през ХХI век са военни конфликти, голямо преселение на хора, климатични промени.

Проблемите са:

  • растящата разлика между бедни и богати;
  • „изтощението“ на демокрацията под влияние на групите, свързани с общи интереси;
  • засилващото се чувство у хората, че те не са достатъчно защитени от рисковете на глобализацията.

Ключови думи: Европа, ценности, неравенства, глобализация, култура

Abstract: The main challenges facing the world in the 21st century include military conflicts, large migrations of people, and climatic changes. The problems are: 

  • the growing gap between the rich and the poor;
  • the “exhaustion” of democracy under the impact of separate interest groups;  
  • the growing feeling among people that they are not sufficiently protected against the risks of globalization.

Keywords: Europe, values, inequalities, globalization, culture

доц. д-р Веселин Босаков