Етикети

, , , , , , , , ,

Резюме: Процесите на трансформация в отношението към исляма търсят своите основания както в усилието за преодоляване на латентния конфликт между историческа реконструкция и социологическа интерпретация, така и във властта като предиктор на толерантността и още: в ценностите, съседството на религиозните общности и новата ислямска култура.

Ключови думи: търпимост, толерантност, поляризация, съседство, ценности, интеграция

PROCESSES OF TRANSFORMATION OF THE ATTITUDE TOWARDS ISLAM IN BULGARIA

Abstract: The processes of transformation of the attitude towards Islam are based on the efforts to overcome the latent conflict between the historical reconstruction vs. the sociological interpretation, on state power as a predictor of tolerance, and also on values, the neighbourhood of religious communities, and the new Islamic culture.

Keywords: toleration, tolerance, polarization, neighbourhood, values, integration

Реклама