Етикети

, , , ,

Резюме: Обгледани са различни теоретични подходи към идентичността. Отделно се акцентира върху характеристиките на ислямската идентичност. Тази идентичност се възприема най-често като заплаха за европейските ценности. Глобализирането на подобна представа генерира страх, подхранван от стереотипи и предубеждения и подсилван от проблемите, които ражда глобализацията. Разбирането на радикалния ислям като идентификационна политика обяснява факта защо именно второто и третото поколение от европейски мюсюлмани се обръщат към него. Приклещени между две култури, с които не могат да се идентифицират, те възприемат универсалната идеология на съвременния джихадизъм като силно привлекателна.

Abstract: The author gives an overview of various theoretical approaches to identity, with a separate focus on the characteristics of Islamic identity. This identity is usually perceived as a menace to European values. The spread of such a notion generates fear, nourishes stereotypical images and prejudices, compounded by the problems arising from globalization. The understanding that radical Islam represents a policy for identification could explain why it is the second and third generation of European Muslims who become radicalized. Wedged between two cultures with which they cannot fully identify, these people find the universal ideology of contemporary Jihadism highly attractive.   

Key words: identity, globalization, Ummah, canon, deculturation