Етикети

,

Харта за правата на лицата с аутизъм

(приета на iv международен конгрес ПО аутизъм – европа в хага – 12 май 1992 година)

Лицата, страдащи от аутизъм трябва да имат същите права и облекчения, с които се ползват всички останали граждани на европейските страни, като се вземат предвид техните възможности и свързаните с това предимства.

Тези права трябва да бъдат оценявани по достойнство, спазвани и въведени в живота чрез подходящи закони, задължителни в отделните страни.

Декларацията за правата на лицата с умствени увреждания на ООН (от 1991 година), както и Декларацията за правата на лицата с инвалидност (1975), а също и другите декларации, отнасящи се до Правата на Човека, трябва да обхващат следните права на лицата с аутизъм:

1. Правото на независим живот и развитие в рамките на техните възможности.

2. Правото на прецизна, обективна и общодостъпна диагноза и оценка.

3. Правото на общодостъпно и приспособено към техните потребности възпитание.

4. Правото на непосредствено или чрез техни представители участие при вземането на всички решения, касаещи тяхното бъдеще. Предложенията на отделните лица трябва да бъдат вземани предвид и в рамките на възможното да бъдат реализирани.

5. Правото на подходящи жилищни условия.

6. Правото на помощ, на различни форми на грижи и необходимото снабдяване за това, за да имат осигурен изцяло продуктивен живот, в условията на независимост и уважение.

7. Правото да получават възнаграждение или социална помощ, които са достатъчни, за да да водят подходящ живот и да задоволяват техните потребности от облекло, жилище и храна.

8. Правото на участие, в рамките на техните възможности, в създаването и управлението на институциите, служещи за задоволяване на техните потребности.

9. Правото на подходящо консултиране и услуги, предоставяни в сферата на психическото и физическото здраве, както и в сферата на духовния живот. Това касае потребностите, свързани с подходящо лечение, което трябва да се осигурява като се използват всички предпазващи ги средства, в най-добрия смисъл, в интерес на лицето.

10. Правото на професионално образование и заетост, отговарящи на техните предпочитания, без дискриминация и изключване. Тук трябва да се вземат предвид, както възможностите, така и индивидуалните специфики.

11. Правото на достъп до транспортните средства и свобода на придвижването.

12. Правото на достъп до култура, рекреация и спорт, до развлечения.

13. Правото на използване на всички средства, улеснения и активност, каквито осигуряват комуналните форми на съвместен живот.

14. Правото на сексуални връзки и създаване на семейства без каквито и да било злоупотреби и оказване на натиск.

15. Правото на лично или чрез свои попечители представяне в законодателните структури като се ползват от всички услуги и форми на правна помощ.

16. Правото на освобождаване от заплаха, свързана със затварянето в психиатрична болница или друга институция, ограничаваща личната им свобода.

17. Правото на защита спрямо злоупотреби, както и от физическо насилие и пренебрежение.

18. Правото на предпазване от злоупотреба с фармакологични средства и тяхното неправилно използване.

19. Правото на личен (или чрез свои представители) достъп до всяка информация, съдържаща се в медицинската, психологическата, психиатричната и педагогическата документация.

превод от полски език

Божидар Ивков