Етикети

Книгата „Тялото в болка“ отдавна е призната за класика и често се цитира, когато болката е предмет на философски и/или социологически, или антропологически анализ. Оригиналното заглавие на книгата е: Elaine Scarry (1987) The Body in Pain. The Making and Unmaking of the World. Oxford University Press. (Тялото в болка. Създаване и разрушаване на света). В превод на полски, книгата се появява под заглавие: E. Scarry (2019) Bòl. Konstruowanie i dekonstruowanie świata w obliczu cierpenia. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. (Болката. Конструиране и деконструиране на света пред лицето на страданието),

Илейн Скари е американска есеистка, литературовед, професор по естетика и аксиология в Харвардския университет. Тя е носител на награда на името на Труман Капоти в областта на литературната критика за книгата си „Dreaming by the Book“ (1999). „Тялото в болка“ е първата, от повече от 10 книги, нейна книга, която се появява в превод на полски език, а доколкото ми е известно Полша е първата страна от Централна и Източна Европа, в която излиза класическия труд на Скари.

Книгата на Илейн Скари е класическо изследване на културното и политическото значение на болката. Да, не на медицинското, а на културното и политическото значение на един човешки феномен, който всеки един от нас изпитва, но му е трудно да изрази с думи, с езика, с който си служи. Болката е феномен, който изисква и обществено внимание и чувствителност.

Това не е някакво отвлечено, неразбираемо философско изследване, приобило формата на абстрактен трактат. Не, това е изследване, което е наситено с морална чувствителност. То се базира от една страна на богат емпиричен материал, включително свидетелства на страдащи хора, на медицински данни, на документи за войни и изтезания, а от друга страна – на текстове в областта на литературата, философията, медицината или военните стратегии, в което Скари проследява болката като основен, често неглижиран на втори план феномен.

„И до днес книгата на Илейн Скари си остава най-доброто изследване на значението на болката. Преди всичко културно и политическо. В него болката не се разглежда като културен топос или литературен мотив, а като феномен, като екзистенциално явление, чието адекватно описание изисква да се вземат предвид релациите между това, което е най-интимно за субекта и сферата на езика, свързваща хората. Затова огромна роля в тази работа има специфичната „феноменология на болката”. Благодарение на това книгата на Скари не е нито абстрактен философски, нито теоретико-литературен трактат, а е работа, основаваща се върху действителни явления, засягащи реални тела: изтезания, военни механизми или клинично овладяване на болката. Едновременно с това в текстовете от художествената литература, военните стратегии, международната политика, философията и медицината Скари проследява болката като основна, макар и скрита нишка. Точно това свързване на реалните преживявания и теоретичния размах придава уникалната ценност на книгата“.

проф. Анджей Ледер.

„Книгата на Илейн Скари е изтънчено и богато изследване на телесната болка като явление, което може да бъде източник на отчуждение, но и отправна точка за създаването и възстановяването на отчуждения живот. Това е книга, написана на богат език, принадлежаща на няколко теоретични сфери – авторката се движи между философия, политика, литература, културна антропология и няколко други области, включително медицина и икономика, от които тя се нуждае за пълното осветяване на изследваното явление. Така че не само поради темата, която е очевидна, но и поради метода и езика, тази книга е силно препоръчителна“.

проф. Роберт Пилат

Убеден съм, че най-доброто представяне на подобни книги, е тяхното внимателно прочитане и разбиране. А „Тялото в болка“ несъмнено е книга, която задължително трябва да бъде прочетена.

доц. дсн Божидар Ивков