Етикети

, , , , , , ,

Parchomiuk (2019) Starzenie się, starość i umieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Oficyna Wydawnicza, Kraków. ISBN: 978-83-8095-725-1

„Монографията на Моника Пархомюк е интересно и актуално предложение, както от гл.т. на обсъжданата проблематика […], така и от гл.т. на направения метаанализ на данни от количествени и качествени изследвания, основно от англоезичния кръг […]. Това е необходимо четиво, което в Полша може да бъде основа за търсене на практически решения, необходими в сферата на подкрепа на хора с интелектуални затруднения в напреднала възраст или за разработване на собствени изследвания, позволяващи по-добро проучване на важни познавателни и практически въпроси, обсъждани от авторката. Книгата представлява ценна придобивка за съвременната специална педагогика, написана е на прекрасен полски език и се отличава с високо професионално ниво“. (От рецензията на проф. Агниешка Жити).

„Целта на тази разработка, която има обзорен характер, е да представи най-важните тенденции, свързани с остаряването и старостта на хората с интелектуални затруднения, да систематизира натрупаното досега знание и да идентифицира областите, в които то трябва да бъде задълбочено. Отделните глави на книгата се отнасят до различни аспекти на остаряването и старостта; като основа е прието отделното разглеждане на биологическия и психологическия аспекти. […] Книгата може да заинтересова много читатели, интересуващи се от проблемите на старостта на хората с интелектуални затруднения и да съдейства за повишаване на изследователската активност в тази сфера. Тя е предназначена за педагози и социални педагози, психолози, социолози и представители на медицинските науки, които биха искали да задълбочат своето знание в предметната област на книгата или ще се заинтересуват да го проучат като част от собствените си изследвания“. (фрагмент от увода)

В първия раздел са описани и анализирани въпросите, свързани с продължителността на живота на хората с интелектуални затруднения, както и нейните детерминанти, а също така и избрани, най-често наблюдавани в старческата възраст, здравни проблеми във физическата (напр. диабет, проблеми със сърдечно-съдовата система, новообразувания) и с психичната сфери (напр. деменция). Разгледани са промените в когнитивните възможности, личността и темперамента на хората с интелектуални затруднения. Анализирано е здравното им поведение и техните екологични и лични детерминанти. Акцентирано е върху проблема с множествената дискриминация при достъпа до здравни грижи.

Във втория раздел се разискват проблемите, свързани с преживяването на остаряването и старостта, в т.ч. отношението на хората с интелектуални затруднения към тази фаза от живота – наблюдавана при другите или преживявана от самите тях, психо-социалните потребности на възрастните хора с посочване на условията за тяхното удовлетворяване, положителните тенденции, представящи своеобразен разцвет (растеж) при хората с интелектуални затруднения, достигащи по-напреднала възраст. Подчертана е ролята на житейския опит в изграждането на идентичността и поддържането на личния интегритет.

Третият раздел е посветен на семейната грижа. В него се анализират преживяванията на родителите на дете с увреждания, тяхната динамика и многоизмерност, както и взаимоотношенията, изразени в реципрочна помощ и подкрепа от възрастни с интелектуални затруднения. Анализирани са проблемите, които съпътстват семейството при планирането на сигурността на бъдещето на хората с интелектуални затруднения. Особен интерес представляват въпросите, свързани с релациите между братята и сестрите със и без интелектуални затруднения, техния характер и значение. Внимание е отделено и на поемането на грижите за тези хора от страна на здравите им братя и сестри.

В четвърти раздел се проблематизира отношението на лицата с интелектуални затруднения към смъртта, техния опит, свързан с нея и начините на преодоляване на скръбта. Описани са проблемите, които имат тези хора в ситуацията, когато самите те са болни, в т.ч. са в терминален стадий. Внимание е отделено на трудните аспекти в грижата, както и на морално-етичните въпроси, отнасящи се до действията в края на живота. Анализирана е подкрепата за хората с интелектуални затруднения в процеса на преживяване на болестта и смъртта и възможностите за нейното преодоляване.

***

Обзорният и метааналитичен характер на книгата я прави ценно помагало за всеки изследовател, който започва изследвания в тази сфера. Представям тази книга само по една причина: тя е поредното доказателство колко напред и колко далеч са стигнали полските школи в сферата на специалната педагогика и социологията на инвалидността. Представените в книгата проблеми са чужди на българското общество, на политиците и социалната политика в страната в сферата на инвалидността. Ние просто сме забравили, какво е това различие, да не говорим за различие, породено от интелектуални затруднения. Обществото ни „анихилира“ подобни хора. Единствено отделни специалисти и близките на хората с интелектуални затруднения им оказват помощ и подкрепа.

Не бива да се забравя, че всеки има право на достоен живот. Има право, но как и доколко го реализира, е тема на друг разговор, който най-често започва от кофите за боклук и измъчените лица на бедните стари хора. Започва от бездушието и безразличието…

доц. дсн Божидар Ивков

Реклама