Етикети

, ,

„Всички исторически преломни епохи или времена, всички радикални и мащабни обществени катаклизми, преобръщащи тотално пластовете на публичния и частния живот на хората, се съпровождат от колосални изменения в сферата на политическите езици, които реално присъстват в, или влияят върху социалните условия, нрави и порядки. Това се дължи на обстоятелството, че езиците (в т.ч. особено политическите) са не само важни канали и средства за описание и тълкувание, а и изключително значими оръдия и форми за конструиране, контролиране и санкциониране на реалностите или на нравите. В този ракурс те не само препредават – изобразявайки и интерпретирайки – определени социални казуси, факти и отношения, в които са вградени, или чрез които се излъчват известни властови послания, но същевременно са и способни (и то по особени начини) да обуславят, генерират, репродуцират и мултиплицират специфични властови ресурси. Нещо повече, те самите влизат нерядко в ролята на твърде мощни властови механизми. Затова и съперничествата между различни – моментно или исторически дълго противостоящи си – езици се оказват и директни, или превърнати форми на видими, или незрими властови стълкновения и баталии за опазване и възпроизводство, или – обратно – за изменение, превземане и употреба на властови статуси в конкретно взета ситуация. Ангажирайки се с описанията и тълкуванията на властовите ребуси, политическите или политизираните езици в обществото си присвояват, или се задължават с властови роли. А властта на езиците и езиците на властта започват все появно да се конфронтират. Техните „дуели“ стават по-чести и забележими особено в преходни времена, общества“.

проф.дсн Максим Мизов

Предлагам Ви един много интересен сборник, в който са събрани докладите от наскоро приключила конференция. Имах честта да участвам в нея с доклад на тема: „ПРЕХОДЪТ В БЪЛГАРИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДИСКУРСИ В СФЕРАТА НА ИНВАЛИДНОСТТА. ИЛИ ЗА ДЕЛЮЗИВНАТА ПОДМЯНА НА ПОНЯТИЯТА И СЪЩНОСТТА НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА“.

„В сферата на инвалидността политическият дискурс се изявява и материализира най-напред в езика на законите и поднормативните документи, които се приемат, а и на основата на които започва и се осъществява трайно регулацията на определени обществени отношения. По своята същност дискурсът в областта на инвалидността е преди всичко социално-политически, т.е. отразява разбиранията, дебатите, ценностите и др. на социалната политика в тази област“.

доц.дсн Божидар Ивков

Cover 4+0

Политически хоризонти_3_2019_full