Етикети

, , , , , , , , ,

Хората с инвалидност, бедните, бездомните и старите хора се възприемат от полското общество като социално изключени в най-висока степен. Това сочат данните от последното проучване на полския Център за изследване на общественото мнение CBOS. Според сондажа 6% от изследваните лица смятат, че са третирани по-лошо в сравнение с другите хора. Каква е ситуацията в България? Единствено Евростат и Евробарометър могат да предоставят частични данни.

Както съобщава CBOS, голямото мнозинство от респондентите (73%) смятат, че в Полша има хора или социални групи, които се сблъскват с по-големи трудности в сравнение с останалите и имат по-малки възможности да задоволяват потребностите си.

Попитаните изследвани лица, кои социални групи изпитват по-големи трудности в сравнение с останалите, най-често са посочвали хората с инвалидност, болните и пенсионерите (48%). Някои са споменавали и хората, които се грижат за лица с инвалидност. На второ място са посочени бедните (20%), безработните (12%) и бездомните (7%).

Към хората, които срещат най-големи трудности в сравнение с останалите, част от изследваните лица, са причислили възрастните хора (17%), без да уточняват дали става дума за здравни или материални проблеми, или за някаква форма на дискриминация, свързана с възрастта (ейджизъм).

В сравнение с изследването от преди 5 години днес в спонтанните отговори на респондентите значително по-рядко се появяват безработните, което – както се подчертава – се свързва с подобряване на ситуацията на пазара на труда. Нещо, което не може да се каже за ситуацията в България.

На въпроса дали някои групи се сблъскват в социалния живот с по-големи трудности в сравнение с други, голямото мнозинство от анкетираните са посочили: бедните (87%), лицата с инвалидност (87%), психично болните (84%), бездомните (84%), както и възрастните хора (77%).

Около две трети от респондентите смятат, че заплашени от социално изключване са бившите затворници (69%), както и безработните (65%), а повече половината от изследваните лица причисляват към застрашените от социално изключване хората, живеещи далеч от големите градове (59%), нискообразованите (57%), мигрантите (57%), лицата с различна сексуална ориентация (55%) и някои етнически малцинства (49%).

Изследването показва, че 6% от респондентите имат чувството, че са третирани по-зле от другите и по-слабо са приети в обществото. Сред причините за тази ситуация най-често са посочвани лошото материално положение (37%), наличието на инвалидност или болест (34%) и възрастта (30%).

В доклада се акцентира, че днес, в сравнение с преди 5 години, сред причините за по-лошото третиране на отделни категории лица, по-рядко се изброяват лошата материална ситуация (бедност, безработица, бездомност), a по-често – възрастта, политическите убеждения и сексуалната ориентация. С други думи, колкото по-слаби или по-малки са материалните проблеми, толкова на преден план изпъкват проблеми, свързани с духовността.

Според авторката на доклада Малгожата Омила-Рудцки (Małgorzaty Omyły-Rudzkiej), намаляващото значение на материалните фактори вероятно е свързано с подобряването на материалните условия на живот за множеството поляци през този период: спад в безработицата и промяна в нагласите на обществото спрямо причините за бедността.

Според авторката преди няколко години водещите причини за бедността са били външни (висока безработица, липса на работа), а днес, при условия на ниска безработица, причините за бедността се възприемат като вътрешни, т.е. зависещи повече от конкретния човек.

На свой ред нарастването на значението на инвалидността като фактор, затрудняващ пълното участие в живота на обществото, както и повишаването на чувствителността на общественото мнение в тази област, се свързва със скорошните протести на хората с инвалидност.

Изследването „Актуални проблеми и събития“ е проведено на база на интервю face-to-face, od 28 юни до 5 юли 2018 г. Приложена е национално представителна извадка от 952 лица от пълнолетното население на Полша.

Източници: PAP/RZ (2018) CBOS: niepełnosprawni, ubodzy i seniorzy to najbardziej wykluczeni. W: Rynek Zdrowia z 21 sierpnia. http://www.rynekzdrowia.pl/po-godzinach/cbos-niepelnosprawni-ubodzy-i-seniorzy-to-najbardziej-wykluczeni,186821,10.html

CBOS (2018) Które grupy napotykają w życiu społecznym największe trudności i ograniczenia? W: CBOSNEWS. Newsletter 27/2018. https://www.cbos.pl/PL/publikacje/news/2018/27/newsletter.php

доц. д-р Божидар Ивков

Реклама