Етикети

, , , , , , ,

Статиите в сборника представляват доработените доклади на участниците в Тринадесетата национална конференция по етика, посветена на темата: „Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество”. Този научен форум е проведен на 15 декември 2017 г. в РКИЦ – София.

Искам да акцентирам върху две статии:

Божидар Ивков. ИНВАЛИДНОСТТА КАТО ИЗТОЧНИК НА СОЦИАЛНИ
НЕРАВЕНСТВА В ЗДРАВЕТО (с. 278-289)

Румяна Крумова-Пешева. ЕТИКАТА НА РАВНОПОСТАВЕНОСТ КЪМ ХОРАТА
С ТРАНСПЛАНТАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ (с. 290-299)

Морал и етика на равенствата и неравенствата

доц. д-р Божидар Ивков

Реклама