Етикети

, ,

Предприятията, които гарантират работни места за хора с инвалидност, a наетите в тях лица с инвалидност намират заетост при специални условия, формират защитения пазар на труда, наричан също затворен пазар на труда. Какво означава, че заетостта в защитения пазар на труда се характеризира с това, че тук няма конкуренция между лица със и лица без инвалидност, а работната среда е приспособена към психофизичните възможности на наетия на работа човек.

Основни видове предприятия на защитения пазар на труда в Полша, са:

  • Предприятия за защитен труд (ПЗТ),
  • Предприятия за професионална активност (ППА).

Двата вида предприятия са предвидени като осигуряване на работни места за хора с инвалидност, които по различни причини срещат трудности при наемането им на отворения пазар на труда.

И двата вида предприятия дават възможност в бъдеще хората с инвалидност да бъдат наети на отворения пазар на труда.

За работодателите, ръководещи предприятията за защитен труд или за организаторите на предприятия за професионална активизация, са предвидени редица данъчни облекчения и плащания, месечно дофинансиране на възнагражденията на лицата с инвалидност, както и други форми за финансова подкрепа.

В случаите на предприятия за професионална активизация се заделят средства от публичните такива за съфинансиране на тяхното създаване.

Предприятието за защитен труд е бизнес субект, който генерира печалба и едновременно с това и във връзка с наемането на голям брой лица с инвалидност, ползва редица форми на финансова подкрепа.

Предприятието за професионална активизация е субект на социалната икономика, който не работи за постигане на печалба, a евентуалния доход е предназначен за дейности, свързани с рехабилитацията на своите инвалидизирани работници.

Тези две форми на предприятия се различават по между си от гл.т. на функционирането, правната форма на субекта, създаващ предприятието и напр. начина на набиране на работници.

Статус на предприятие за защитен труд може да получи съществуващ работодател, който отговаря на определените условия, докато статус на предприятие за професионална активизация получава предприятие на етап създаване.

В Полша от много години продължава дискусията за смисъла от съществуването на защитен пазар на труда. Неговите противници посочват факта, че лицата, наети на затворения пазар на труда често биха имали възможност да получат заетост на отворения пазар на труда и да функционират в неговите граници. Привържениците му подчертават, че много хора с инвалидност, особено тези със сериозна и тежка инвалидност, не биха намерили никаква работа, ако не беше този тип пазар на труда.

Една от последиците от този спор от няколко години, е, че се наблюдава отдалечаване от модела на заетост на хората с инвалидност на затворения пазар на труда и те се стимулират към търсене и намиране на работа на отворения пазар на труда.

Източник: Peretiakowic-Czyź, M., P. Todys (2008) Chroniony rynek pracy. W: Słownik, Kompleksowy informator o rynku pracy dla osób niepełnosprawnych. Fundacja TUS 2008. https://rownosc.info/dictionary/chroniony-rynek-pracy/

Превод от полски: доц. д-р Божидар Ивков