Етикети

,

Това е един много ценен, но вече забравен от почти всички, документ на ООН, посветен на проблемите на хората с инвалидност и тяхното решаване. Наред с Резюмето на Световния доклад за инвалидността, Програмата съдържа важно знание и насоки за решаване на редица проблеми, за механизмите на идентификация и отстраняване на социалните бариери пред хората с инвалидност.

Макар и да съм почти изцяло сигурен, че никой от власт имащите няма да му обърне внимание, а дори и да му обърне, едва ли ще го прочете. А дори и да го прочете, едва ли ще го разбере. А дори и да го разбере, едва ли ще предприеме мерки за решаване на проблемите на хората с инвалидност, все пак се чувствам длъжен – поне пред собствената си съвест – да го публикувам отново, този път на страниците на блога ми.

Ето какво се казва в началото на този значим документ, залегнал в основата на последвалите важни документи на ООН:

„Основният резултат от Международната година на инвалидите е формулирането на Световна програма за действие по отношение на хората с увреждания, приета от Генералната асамблея през декември 1982 г. с резолюция 37/52.

Световната програма за действие е глобална стратегия за подобряване на превенцията на инвалидността, рехабилитацията на хора с увреждания и изравняване на техните възможности с цел пълно включване в социалния живот и националното развитие. Световната програма така също подчертава необходимостта да се доближат проблемите на инвалидността до перспективите за човешките права (подч.м.-Б.И.).

Нейните три части предлагат анализ на принципите, концепциите и дефинициите, свързани с инвалидността; общ поглед на положението на инвалидите в световен мащаб и препоръки за действие на национално, регионално и международно равнище.

„Изравняването на възможностите” е централна тема на Световната програма и нейната водеща философия за достигането на пълно участие на хората с увреждания във всички аспекти на социалния и икономическия живот. Важен принцип, залегнал в тази тема, е, че въпросите, свързани с инвалидите, не трябва да се разглеждат изолирано, а в контекста на обикновените обществени проблеми“.

доц. д-р Божидар Ивков

Световна програма за действие по отношение на хората с инвалидност