Етикети

, , , , , ,

Много хора имат едноизмерни представи за инвалидността – човек в инвалидна количка, или възрастен, попрегърбен човек с бастун… Нещата са далеч по-многообразни, сложни и проблематиката, концентрирана в социалния феномен инвалидност съвсем не е едноизмерна.

„В западните страни интересът на обществените науки към инвалидността, телесното различие и психичните заболявания е възникнал през 60-70 години (американските социолози обръщат внимание на инвалидността още в началото на 50-те години на ХХ век – б.м.-Б.И.), а броя на работите впечатлява. Много от класическите работи в областта [Goffman, E. (1961) Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. Penguin Books, London. // Goffman, E. (1963) Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Penguin Books, London. // Rosenhan, D. L. On Being Sane in Insane Places. In: Science. New Series,  Vol. 179. No. 4070. pp. 250–258. // Scheff, T. J. (1966) Being Mentally Ill: A Sociological Theory. Chicago: Aldine, Chicago.], са успели да повлияят върху социалната политика по отношение на хората с инвалидност, съдействали са за реформирането на големите институции, в които те са живеели, както и за интеграцията им в обществото. Понастоящем в западното научно пространство се е утвърдила специална научна дисциплина „disability studies”, обединяваща идеи и методи от социологията, културната антропология, философията, историята, правото, политическата теория, а също специфични направления в социалните науки, такива като феминизъм и квир-теория [По-подробно за историята, методологията и предмета на disability studies виж: Ferguson, P. M., Е.  Nusbaum (2012) Disability Studies: What Is It and What Difference Does It Make?. In: Research & Practice for Persons with Severe Disabilities. Vol. 37. No. 2. рр. 70–80.].

Ситуацията в Източна Европа и бившите съветски Републики е доста по-различна. Ето защо появата през 2014 година на книга, като „Disability in Eastern Europe and the Former Soviet Union: History, Policy and Everyday Life” (Инвалидността в Източна Европа и бившия Съветски Съюз: История, политика, ежедневие), е събитие, което трябва да бъде отбелязано. Дори само поради факта, че тя разбива едноизмерните представи за инвалидността и отваря вратите към един многообразен и сложен свят, който за много хора (в т.ч. за почти всички политици и представитело държавната и на местната власт администрация) остава напълно непознат.

Рецензията на д-р Анна Клепикова дава отлична възможност на всеки читател, който няма достъп до книгата, да се запознае подробно с нейното съдържание, с проблемите, които се засягат в нея.

доц. д-р Божидар Ивкков

klepikova