Етикети

Na 28 септември ще се състои първото заседание на междуинституционален екип за оценка на ситуацията на хората с инвалидност и техните семейства, информира на 14 септември ресорното направление за семейството в полското социално министерство.

 По време на срещата общността на хората с инвалидност ще представи своите искания, както и ще бъдат обсъдени процедурите и графика за работа. Работата на екипа ще бъде публична и достъпна за всеки.

Кой и върху какво ще работи?

На 29 август полският министър председател Беата Шидло подписа постановление за създаване на междуинституционален екип за оценка на ситуацията на хората с инвалидност и техните семейства в Полша.

Експертната група ще се ръководи от Пълномощника на правителството по въпросите на инвалидността – Кшищов Михалкиевич. В групата ще влязат представители на такива министерски ресори, като: здраве, образование, семейство, финанси, инфраструктура, наука, селско стопанство, спорт, справедливост и др, както и на полското социално осигуряване и националния здравен фонд.

Експертната група трябва да изработи анализ на ситуацията на лицата с инвалидност и членовете на техните семейства в Полша, като специално внимание следва да се обърне на достъпа до образование, култура, заетост и здравни услуги. Групата трябва да изработи и комплексна система за подобряване на ситуацията на тази категория граждани.

Тази ситуация много напомня на българския Национален съвет за интеграция на хората с увреждания, чийто председател е министърът на труда и социалната политика. Не знам доколко в Полша ще има информация за работата на експертната група – със сигурност тя ще бъде наблюдавана много внимателно от обществото, но в България работата на споменатия Национален съвет общо взето е публична дотолкова, доколкото държавните чиновници и т.нар. национално представени организации да си „измият ръцете“, че такава информация има.

В Полша, според данните от последното преброяване (март 2011 г.) лицата с инвалидност са били 4,7 милиона (т.е. 4 697 000 лица), което към този момент представлява 12,2%от населението на страната. Наблюдава се намаление на лицата с инвалидност спрямо 2002 година с 2,1 процентни пункта. През 2002 година поляците с различна степен на инвалидност са били 5,5 милиона човека или 14,3%. През 2011 година мъжете с инвалидност са 46,1%, а жените с инвалидност – 53,9%.

 Ефект от протестите

Представители на правителството обявиха на 5 май – ден за борба с дискриминацията на лицата с инвалидност, че ще бъде създадена такава експертна група. По това време в Полша хората с инвалидност, членове на техните семейства и попечители протестираха пред правителствените институции срещу тежкото положение на поляците с инвалидност. И ето, по-малко от 4 месеца след обявяване на намерението на правителството то вече е факт.

Хората с инвалидност искат да се създаде нова, по-справедлива система за подкрепа, а попечителите или обгрижващите зависимите възрастни хора с инвалидност, поискаха по-високо заплащане.

Този ден, на пресконференция, министърът на здравето Константи Радживил информира, че в най-скоро време министър председателят ще подпише Постановление за създаването на тази работна група. Според неговите думи „правителството много ясно вижда не само необходимостта от грижи за и внимание към лицата с инвалидност, но и подкрепа в различни сфери, които касаят тяхното достойнство, възможности да функционират в обществото“.

Необходима е комплексна програма

Общността на хората с инвалидност настоява за комплексен подход при решаването на техните проблеми. От години те представят своите искания и предложения за решения на периодично организирани протести пред държавните институции. Според хората с инвалидност помощите са ниски, липсва постоянна рехабилитация и достъп до специалисти. Те призовават за пряка кореспонденция между системата за експертиза на инвалидността и подкрепата на хората с инвалидност с помощта на локалните общности.

***

Трябва да се има предвид, че в Полша по проблемите на инвалидността полските социолози работят от началото на 70-те години на ХХ век. Особено силно се активизира тяхната научна дейност след 1989 година. Към днешна дата са проведени множество национални и регионални емпирични социологически изследвания (много вероятно е те да надхвърлят цифрата 100), извършени са няколко цялостни експертизи на социалната политика в сферата на инвалидността в Полша, както и на социалната ситуация на споменатата социална категория.

Тази традиция датира още от времето на създаване на първата цялостна експертиза на социалната ситуация на хората с инвалидност и състоянието на рехабилитацията в Полша (1971-1977), публикувана за първи път през 1978 г., а второто й издание е през 1984 г.

С други думи, работата на експертната комисия е предшествана от богат арсенал научно обществено/социално знание – социологическо, икономическо, демографско, философско, антропологическо, социално-психологическо, психологическо, както и от богата налична научна, правна, статистическа и друга информация.

За всеки е ясно каква е огромната разлика с България, в която знанието за инвалидността е сведено до „чичко Гугъл“ (по думите на М. Коралски), а борбата за правата на хората с инвалидност рядко излиза от тесните рамки на битката за оцеляване на организации и държавни субсидии.

 Източник: PAP/RS (2016) Niepełnosprawni: postulaty środowiska pod lupą międzyresortowego zespołu. W: Rynek Seniora z 15.09.2016 http://www.rynekseniora.pl/polityka_senioralna/104/niepelnosprawni_postulaty_srodowiska_pod_lupa_miedzyresortowego_zespolu,6792.html

 доц. д-р Божидар Ивков