Етикети

, , , , , , ,

„В България правото или различни институции определят какво е най-добро и какво най-много очакват хората с увреждания. При подобен авторитаризъм някой друг взема решение и прави избор вместо човекът с увреждания. „Всички програми, интенционални разработки са насочени към оказване на помощ на лицето с увреждане…, но не вземат предвид индивидуалното, субективното виждане на самия човек с увреждане за неговата ситуация”. Оставайки дълго без работа, притиснат от бедността и зависимостта от близките си, човекът с увреждане се демотивира за труд.Крайната и изключително негативна проява на тази демотивация е, когато той се остави да бъде превърнат само и единствено в източник на някакви – макари малки – доходи от различни социални фондове, самозаблуждавайки се, че така е полезен“.
Това е част от увода на „Система за оценка на професионалната пригодност на хората с увреждания“ публикувана на сайта на Националната Федерация на Работодателите на Инвалиди“ (НФРИ – http://nfri.bg/). В рубриката „Библиотека“ могат да се намерят множество полезни публикации – наръчници, сборници и др.
Тук представям отново „Система за оценка на професионалната пригодност на хората с увреждания“, тъй като тя представлява един възможен вариант за (само)оценка.
доц. д-р Божидар Ивков
Реклама