Етикети

,

media_1728746

Therborn, Göran (2013) The Killing Fields of Inequality. Polity Press Ltd., Cambridge.

83-7737-031-5a_img
Therborn, Göran (2015) Nierówność, która zabija. Jak globalny wzrost nierówności niszczy życie milionów i jak z tym walczyć, tł. Paweł Tomanek, wstęp Adam Leszczyński, Wyd-wo „PWN”, Warszawa.

 

„Неравенството е нарушаване на човешкото достойнство; това е блокиране на вродените във всеки човек способности за развитие. То има много форми и различни последици, такива като: преждевременна смърт, влошаване на здравословното състояние, унижение, подчиненост, дискриминация, липса на достъп до знание, изключване от основното русло на обществения живот, бедност, безсилие, стрес, безпокойство, липса на чувство за сигурност, липса на чувство за собствена ценност и сигурност в себе си, отнемане на някои възможности и житейски шансове. Неравенството не се измерва само със съдържанието на портфейла. Това е определен социо-културен ред, който ограничава възможностите на мнозинството от нас да водят изцяло човешки живот, влияе негативно на здравето ни и на самоуважението ни, както и на нашите ресурси, позволяващи да се участва и действа в света“ – пише Г. Тербърн в своята нова книга „Неравенството, което убива“ (Therborn 2015).
Британският социолог представя множество примери, които му дават основание да започне анализа си с една твърде негативна констатация: „Неравенството убива“. Ето една малка част от примерите.
50-годишния бял американец с диплома от колеж се очаква да живее 6 години повече в сравнение със своя връстник, който е започнал да следва, но не се е дипломирал.
Хората, работещи на пълен работен ден живеят средно 3,4 години по-дълго, отколкото безработните.
Във Финландия за периода 1988-2007 година, т.е. за почти 20 години, разликата между най-богатите и най-бедните по отношение на очакваната продължителност на живота при 35-годишните хора, е нараснала с 5 години при мъжете и 3 години при жените в полза на богатите.
В Естония и Литва през 90-те години на ХХ век са наблюдавани два диаметрално противоположни успоредни процеса – рязко увеличаване на смъртността сред лицата със средно и по-ниско образование и намаляване на смъртността сред лицата с висше образование.
По-ниския социален статус съкращава продължителността на живота дори сред елита. Например носителите на наградата „Оскар“ живеят средно 3 години по-дълго в сравнение с актьорите, които са били номинирани за нея, но не са я получили. Носителите на Нобелова награда средно живеят по-дълго от другите учени и т.н.
Данните от различни изследвания показват, че равнището на образование оказва по-голямо влияние върху средната продължителност на живота и смъртността, отколкото физическата или умствената работа. „Бедните и слабообразованите хора не само умират по-рано, но и значително по-рано започват да боледуват от широкоразпространените хронични заболявания“ – казва авторът.
Тербърн подчертава, че е време да се приключи с разглеждането на неравенствата само като категория, свързана с доходите. За него социалните неравенства са далеч по-широкообхватни и многостранни, защото те са наложен ред, който ограничава или направо отнема възможностите за развитие и пълно участие в живота на обществото.
***
Книгата на Тербърн „е написана от определена политическа гледна точка, която има за цел да се противопостави на продължаващото доминиране в обществото на икономическия либерализъм и на нарастващото политическо господство на финансовата и корпоративната олигархия“ (Kaloudis 2013: 184).
Една от заявените цели на автора е привличането на вниманието към многоизмерността на неравенството. Тебърн позиционира дефиницията за неравенство в рамките на подхода на Амартия Сен за възможностите. Той определя три вида неравенства: жизнени, екзистенциални и ресурсни. Без да проследява детайлно взаимовръзките между тях, разкрива тяхното кумулативно действие. Според него съществуват четири механизми, които произвеждат неравенство и четири съответстващи механизми, които произвеждат равенство. Става дума за: (а) експлоатация-преразпределение/рехабилитация; (б) изключване-включване; (в) йерархизация-дейерархизация и (г) дистанциране-приближаване.
Като цяло, това е книга със забележителен характер и обхват и представлява интерес за всеки, който се интересува от проблематиката свързана със социалните неравенства.
„Тази книга е продължение на мои предишни работи (…), но се различава по няколко аспекта от другите примери във все по-обширната литература, посветена на неравенствата. Първо, акцентирах върху многоизмерния подход, съсредоточавайки се не само върху доходите, богатството, образованието и властта, но също и върху въпросите за здравето и смъртността, както и върху екзистенциалното равнище на свободата, достойнството и уважението. Второ, описвам неравенствата от историческа и глобална перспектива, като се старая да разбера и изясня промените, на които са подложени неравенствата в съвременната епоха в целия свят и в отделните страни. Трето, представям различните механизми за създаване на неравенствата. Четвърто, занимавам се с механизмите за намаляване на неравенствата – с историческите моменти, когато се е стигало до такова намаляване, както и водещите до него политически процеси и стратегии. Показвам, че нарастването на неравенствата не е неизбежно. Накрая, пето, препоръчвам някои решения, които могат да помогнат да се преодолеят или поне да се ограничи тяхната сфера“ (Therborn 2015).
Искрено се надявам книгата на Тербърн скоро да излезе и на български език, за да могат повече хора да се запознаят с нея.

Литература

Therborn, Göran (2015) Nierówność, która zabija. Jak globalny wzrost nierówności niszczy życie milionów i jak z tym walczyć, tł. Paweł Tomanek, wstęp Adam Leszczyński, Wyd-wo „PWN”, Warszawa.
Kaloudis, Н. (2013) The Killing Fields of Inequality. Goran Therborn, Polity Press, Cambridge, 2013, £14.99, 212pp. In: The Sociological Review, Vol 63, Issue 1, pp. 184-186
Szewczyk, P. (2015) Jak zabija społeczna nierówność? http://polska.newsweek.pl/goran-therborn-nierownosc-ktora-zabija-recenzje-,artykuly,367567,1.html
http://annasikorska.blogspot.bg/2015/07/gran-theorborn-nierownosc-ktora-zabija.html

доц. д-р Божидар Ивков