Етикети

Днес в развитите страни все по-често започва да се говори и работи за „patient-centered care“ или – още по-точно и хуманно – за „person-centered care”, т.е. за „концентрирана върху човека (пациента) здравна грижа“.

11072050_10206997961814161_5827779736396078710_n
Момент от работата на работната група по време ПАРЕ-конференцията в Дъблин 2015 г. на тема: „Концентрирана върху човека здравна грижа“

Това е и една от важните теми, обсъдена в работна група с българско участие (виж снимката) по време на Дъблинската конференция на EULAR-PARE през месец април 2015 г.

За какво става дума?

Според IAPO „концентрирана върху човека (пациента) здравна грижа“ означава „здравеопазната система да бъде проектирана и насочена така, че да задоволява действителните потребности за опазването на здравето, да бъде приспособена към предпочитанията на пациента, а благодарение на това да отговаря на очакванията и да бъде на разумна цена“.

В Наръчника на Healt Foundation се казва, че това понятие все още не е дефинирано еднозначно, защото с него се обозначават различни принципи и дейности. Това е сфера, която възниква от скоро и търпи сериозно развитие през последните няколко години (Health Foundation 2014).

Според Фондацията въвеждането и прилагането на концентрираната върху човека здравна грижа, се основава върху следните четири принципа:

1) зачитане на човешкото достойнство, състрадание и уважение,

2) предлагане на координирана помощ, подкрепа или лечение,

3) предлагане на персонализирани грижи, подкрепа или лечение,

4) Оказване на помощ и подкрепа на хората да разпознават и развиват своите собствени сили, възможности и способности, за да могат да живеят независим и пълноценен живот (Health Foundation 2014: 6).

Колкото и специфични да са необходимите за даден човек грижи, те трябва да се осъществяват на основата на тези принципи. С други думи, подобен начин на здравни грижи изисква сърдечност, уважение на човека, интерпретативни усилия и умения за зачитане желанията, мнението и потребностите на човека с проблеми в здравословното състояние.

От своя страна самите хора със здравни проблеми трябва да бъдат обучени да си помагат сами, да придобият знания и умения, които да прилагат в процеса на получаване на подобен вид грижа.

В Декларацията на Международния съюз на пациентските организации се дефинират пет правила, които са в основата на здравната грижа, в центъра на която е човекът (виж по-долу самата Декларация). По мое мнение нито едно от тези правила не се прилага в пълен обем, ако въобще се прилага. Например много хора нямат достъп до адекватно лечение, сблъскват се с безразличие и др.п. Да не говорим за хроничния дефицит на животоспасяващи лекарства. Нещо повече, както вече не веднъж съм споменавал, в българските реформи в здравеопазването пациентът отсъства – в центъра на здравната грижа е поставен лекарят и икономическата ефективност и печалба. От друга страна самите пациенти нямат изградена здравна култура, липсват каквито и да било умения за партниране на лекаря и т.н.

Много често хората с хронични заболявания, в т.ч. ревматични и мускулно-скелетни, не получават необходимата им информация, към тях се отнасят като към биологични единици, които са длъжни да се подчиняват на лекарските решения, без лекарите да носят, каквато и да било отговорност за последиците от тези решения.

Много рядко в българската здравеопазна практика могат да се срещнат случаи на концентрирана върху човека здравна грижа. Това обаче не означава, че подобна философия и практика са невъзможни.

По-долу е представена Декларацията на IAPO, която дава добра представа за разглеждания тук подход.

Източник:

Health Foundation (2014) Person-centred care made simple. The Health Foundation, London

* * *

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНЦЕНТРИРАНАТА ВЪРХУ ПАЦИЕНТА ЗДРАВНА ГРИЖА

Концентрираната върху пациента здравна грижа, е подходящ и разумен от гледна точка на разходите начин за здравеопазване.

В целия свят системите на здравеопазване оказват съпротива на един траен натиск и те няма да се справят ако продължат да са концентрирани повече върху болестта, отколкото върху самите пациенти. Тези системи изискват ангажирането на пациентите, които, подлагайки се на лечение, променят поведението си, управлявайки собственото си здраве. Здравната грижа, която се концентрира върху пациентите, може да се окаже най-рентабилния път за подобряването на здравословното им състояние.

За нас, Международния Алианс на пациентските организации (The Interantional Alliance of Patients’ Organizations – IAPO), същността на концентрираната върху пациента здравна грижа, означава следното: здравеопазната система да бъде проектирана и насочена така, че да задоволява действителните потребности за опазването на здравето, да бъде приспособена към предпочитанията на пациента, а благодарение на това да отговаря на очакванията и да бъде на разумна цена. Чрез пропагандиране на разумното ползване на услугите на системата и по-голямата отговорност на пациента, концентрирането върху пациента здравеопазване ще доведе не само до подобряване на здравето и качеството на живот на пациентите, но в резултат на това ще доведе до оптимизиране на ценността на инвестициите в опазването на здравето.

В зависимост от страната или болестната единица, се променят приоритетите на пациентите, техните семейства и попечители, но въпреки тези различия съществуват общи приоритети. Вярваме, че за да внедрим системата „концентрирана върху пациента здравна грижа“, тази грижа трябва да се опира върху следните пет правила:

1. Уважение – Пациентите, заедно с хората, които се грижат за тях, имат фундаменталното право на концентрирана върху пациента здравна грижа, като се зачитат техните индивидуални потребности, предпочитания и ценности, както и тяхната независимост и самостоятелност.

2. Възможност за избор и упълномощаване – Пациентите, като партньори, в съответствие с техните възможности и избор, имат право и задължение да участват във вземането на решение, свързано с опазването на здравето им, което влияе върху техния живот. Това изисква такива здравни услуги, които осигуряват възможността за избор и насочване на лечението от гледна точка на потребностите на пациента. Това изисква също и насърчаване и подкрепа на пациентите и грижещите се за тях лица за постигане на възможно най-високо качество на живота. На организациите на пациентите трябва да се осигури възможността да имат важна ръководна роля при представянето на пациентите и техните семейства при реализацията на правото на информация при избора на здравни грижи.

3. Ангажиране на пациента в здравната политика – Пациентите и техните организации заслужават да бъдат включени в процеса на споделяне на отговорността за създаването на здравната политика чрез ангажирането им във вземането на решения на всички нива и във всички сфери, гарантиращи централната позиция на пациента. Това не трябва да се ограничава само до здравеопазването, но и да включва също, например, социалната политика, която в крайна сметка също влияе върху качеството на живот на пациентите. Повече информация за стратегията на IAPO на адрес: http://www.patientsorganizations.org/involvment

4. Достъпност и подкрепа – Пациентите трябва да имат достъп до здравеопазващи услуги, гарантирани от гл.т. на тяхното здравословно състояние. Това означава достъп до безопасни, качествени и отговорно извършвани услуги, начин на лечение, профилактика и действия по промоция на здравето. Здравеопазването трябва да бъде конструирано по начин, който осигурява на всички пациенти достъп до основни услуги, независимо от тяхното здравословно състояние или социално-икономически статус. За да могат пациентите да постигнат възможно най-високото качество на живот, здравеопазването трябва да подкрепя техните емоционални потребности, както и да се вземат предвид извън здравни фактори, такива като образование, заетост, както и семейни въпроси, които влияят върху техния избор при грижата за здравето им.

5. Информация – Точната, подходящата и изчерпателна информация е от съществено значение, за да могат пациентите и хората, които се грижат за тях да вземат информирано решения за начините на лечение и живот в тяхното здравословно състояние. Информацията трябва да бъде предоставена в подходяща форма, адаптирана към здравословното състояние на пациента, възрастта му, възможностите му да разбира, неговия културен произход и език. Повече информация за стратегията на IAPO на адрес: http://www.patientsorganizations.org/healthliteracy

За да се въведе и приложи системата за здравна грижа, концентрирана върху пациента, на всяко равнище и във всяка общност, Международния Алианс на Пациентските Организации (The Interantional Alliance of Patients’ Organizations – IAPO), призовава за подкрепа и сътрудничество между всички, които имат влияние върху формирането на здравната политика, професионалистите, доставчиците на услуги и сектора на промишлеността, свързан със здравето, да допишат изброените по-горе пет правила и да ги поставят в центъра на своите действия и практики. Каним всички заинтересовани да осигурят подходящите структури, източници и обучение, както и да се гарантира, че Принципите, записани в тази Декларация, ще бъдат следвани от всички.

Източник: http://bezpieczenstwochorych.ntx.pl/p,258,DEKLARACJA_DOTYCZACA_SKONCENTROWANEJ_NA_PACJENCIE_OPIEKI_ZDROWOTNEJ.html

Текст и превод от полски и английски
доц. д-р Божидар Ивков