Етикети

, , , , ,

Известно е, че комуникацията се основава върху взаимното предаване на информация между поне двама души, т.е. комуникацията или общуването е процес на обмяна на информация между хората. Този процес на обмяна е присъщ и на всички живи организми и информационни системи.

В процеса на предаване на информация се включва подготовката, съставянето и предаването на съобщения. Съществуват множество начини за комуникиране, а речта и езикът са само част от комуникационния процес, от процеса на общуване. Различават се два основни типа комуникация: невербална (несловесно общуване) и вербална (езиково общуване – писмено или говоримо, или съчетание от двете).

ЗА КОМУНИКАЦИЯТА

доц. д-р Божидар Ивков

Реклама