Етикети

, , , , ,

2,7 пъти е по-голяма вероятността от отсъствие от работа при хора с болест на Бехтерев, които са професионално активни и при които заболяването е в най-силна фаза на активност. При тези хора вероятността от занижена продуктивност е 7,4 пъти по-висока.

На полския сайт „Rynek Zdrowia.pl – Reumatologia“ са публикувани данни от проспективно, мултицентрово изследване, проведено сред хора с болест на Бехтерев – изследването е на основата на оценка, извършена от самите хора с АС, т.нар. patient-reported outcomes, PROSE AS (Резултатите от изследването са представени от фирма AbbVi; пълните резултати от изследването са били представени по време на конгреса на EULAR (Париж, 11-14 юни 2014 r.).
Резултатите показват, че повишената активност на болестта – силни болки, високи нива на скованост и трудна подвижност – оказва много голямо влияние върху описваната от самите хора с болест на Бехтерев загуба на продуктивност, в т.ч. и отсъствие от работа или ниско ефективно присъствие на работното място.
Нивата на активност на заболяването са измервани с помощта на скалата BASDAI. Известно е, че именно тази скала се използва навсякъде за измерване на активността на заболяването в клиничните изследвания при лицата с болест на Бехтерев. Всъщност това е самооценка на усещаните затруднения и проблеми от страна на хората. Използва се въпросник, чрез който се (само)измерва засилването на симптомите на болестта на Бехтерев, такива като: умора, ниво на болката в гръбнака и останалите стави, локална чувствителност и сутрешна скованост.
В изследването PROSE AS са обхванати 555 възрастни лица от Великобритания, Холандия, Канада и САЩ. Изследването е проведено на основата на анкета, като хората с болест на Бехтерев са подали информация за своите демографски данни, данни за болестта и придружаващите я заболявания, заетостта си, нивата на продуктивност на работното място (въпросникът се отнася до занижената продуктивност: Work Productivity and Activity Impairment [WPaI], въпросник за ограниченията в работата: Work Limitations Questionnaire [WLQ-25], скала за ограниченията в работата: Workplace Activity Limitation Scale [WALS]), както и показател за активността на заболяването (BASDAI).
67,7% (n=376) от респондентите са работили в момента на изследването. Средно те са с болест на Бехтерев между 11 и 14 години, а средното равнище на показателя BASDAI при тях е бил 4.15. Това ниво на показателя, според авторите на изследването, означава ниско ниво на контрол на заболяването.
Както вече споменах, изследването PROSE AS е проспективно, мултицентрово проучване на хора с болест на Бехтерев и има за цел да определи връзката между степента на активност на заболяването, както е определено от самите хора с болест на Бехтерев и нивото на производителност на работното място. За да се установи връзката между показателя BASDAI и резултатите за продуктивността (работоспособността) на хората с болест на Бехтерев в началния момент, са направени анализи, чиято цел е била да се вземат предвид потенциалните фактори, които биха могли да повлияят негативно върху резултатите от изследването. Приложен е методът на многовариантния логистичен регресионен анализ с корекция на резултатите съобразно проявата на различни фактори, влияещи негативно върху тях с цел да се изследва връзката между стойността на показателя BASDAI: ниска (<4), средна (>=4 до <6) и висока (>=6) и идващите от хората с болест на Бехтерев данни за тяхната работоспособност.
Средната възраст на респондентите е била 46.7 години. 71% са мъже, а 29% жени, т.е. съотношение 1:2.4, което отразява съвременната ситуация в съотношението мъже-жени с болест на Бехтерев. 93% от респондентите са били от бялата раса. Сред професионално активните респонденти 54,8% (n=206) са имали ниска стойност на показателя BASDAI, 25,0% (n=94) средна и 20,2% (n=76) висока. Сред неработещите хора с болест на Бехтерев (n=177) тези стойности са съответно: 34,5% (n=61) ниско ниво на BASDAI, 29,4% (n=52) средно и 36,2% (n=64) високо.
Резултатите от изследването потвърждават установената и в други изследвания тенденция, че хората с високи нива на показателя BASDAI – т.е. с висока активност на заболяването, са заплашени в по-голяма степен от безработица (2,64 пъти), но тази връзка с течение на времето се превръща в незначима – едно твърдение, което според мен е съмнително. Важна роля тук има „агресивността“ на заболяването във времето и нивата на функционални дефицити, които се появяват в контекста на образованието и професионалната квалификация. Резултатите от изследването показват, че хората с болест на Бехтерев с високо ниво на показателя BASDAI са изложени на 2,7 пъти по-висок риск от отсъствие от работа и 7,44 пъти безпродуктивно присъствие в работата в сравнение с хората с болест на Бехтерев с ниски нива на показателя BASDAI. Тези резултати кореспондират с други измервания на работоспособността (WLQ-25 i WALS).

***

Поне от публикуваната информация за проведеното изследване не е ясно по какви критерии и как точно са били подбрани хората с болест на Бехтерев, взели участие него. Това поставя под известно съмнение представителността на изследването ако говорим за цялата съвкупност хора с болест на Бехтерев в споменатите страни, където е проведено изследването.
Струва ми се, че най-важния резултат е свързан със следното. При обостряне на възпалителния процес, т.е. на болестта на Бехтерев, рискът да се отсъства от работа, е между 2,5-3 пъти по-висок в сравнение с хора с болестта на Бехтерев, при които болестта е в ремисия или е с ниска степен на активност. Между 7-7,5 пъти е по-висок риска от непродуктивно присъствие на работното място при хората с високи нива на показателя BASDAI в сравнение с тези, при които този показател е с ниски нива. Подобна зависимост означава, че обострянето на заболяването и неадекватното или неефективно лечение сериозно застрашава професионалния статус на хората с болест на Бехтерев, повишава риска от безработица и оттук се повишава риска от навлизане в процес на обедняване – не само за човека с болест на Бехтерев, но и за неговото семейство. Особено като се вземат предвид необходимите финансови разходи за медицинска рехабилитация и медикаментозно лечение.
Тази ситуация неминуемо се отразява негативно – в различна степен при отделните хора – върху социалните контакти на хората с болест на Бехтерев, включително може да предизвика сътресения в семейния живот.
Неадекватното и/или неефективното лечение на болестта на Бехтерев води и до сериозни загуби за обществото като цяло.

Източник: Po Kongresie EULAR: produktywność pacjentów z ZZSK. http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Reumatologia/Po-Kongresie-EULAR-produktywnosc-pacjentow-z-ZZSK,143292,1011,0.html

доц. д-р Божидар Ивков

Реклама