Етикети

, , , , , , , , , , , ,

Mиналата година w BMC Public Health, е публикувана статията „Индивидуалните и социалните разходи за хронична болка в Европа: анализ на стратегическите приоритети и действия за разпространение на знанието и подобряване на достъпа до подходящо лечение” . Тук публикувам превод на резюмето на статията.

Контекст: Хроничната болка е често срещан проблем в Европа и по света, а нейното неадекватно лечение е причина за огромните разходи, правени от работниците, работодателите, системите за здравеопазване и обществата като цяло. Хроничната болка има съществени негативни социално-икномически последици, които по същество не са по-малки от последиците при други заболявания.

В контекста на публикуваните тук данни, подтвърждаващи това икономическо и социално-икономическо влияние, авторите защитават тезата, че лечението на хроничната болка трябва да бъде разглеждано по същия начин, както другите приоритети на европейската медицина. В статията се акцентира върху стратегиите, насочени към преодоляване на бариерите пред ефективното лечение на болката и особено на тези, свързани с дефицити в областта на образованието и достъпа до интердисциплинарни медицински услуги.

Посочено е и наличието на известна дезориентация в сферата на адекватното, клиничното и научното използване на опиоидите. Този проблем се проявява в съществуването на сериозни различия между правната регулация в отделните страни по отношение на достъпа до тези средства.

Дискусия: Върху икономическите загуби в националната икономика влияят между другото ниската производителност на труда, честите отсъствия от работа и по-ранното пенсиониране, затова начините за борба с хроничната физическа болка трябва да имат за цел възвръщане на възможностите на пациента, а не само временното облекчаване на страданието.

В този контекст ключовo е широкото образование на лекарите и останалия медицински персонал в областта на най-новите постижения в сферата на лечение на болката. Вече е видим напредъкът в тази област, но са необходими по-нататъшни мотивация и развитие. Aвторите подкрепят стъпаловидния подход при лечението на болката, при който пациентите със заболявания, трудно овладявани от общопрактикуващите лекари, биха могли да получават помощ и консултации от специалисти по лечение на болката, които на свой ред биха могли да препоръчат консултация при лекари с различни специалности на основата на конкретната диагноза. Пациентите с хронична физическа болка трябва да имат достъп до интегрирани, интердисциплинарни медицински услуги. Правителствата и здравните системи в различните държави трябва да действат така, че тяхната политика в сферата на контрола върху разпространението на лекарствата да е балансирана и фокусирана върху опазването на здравето, но без прекомерни рестрикции, които ограничават добруването на пациентите, а програмите за обучение на лекарите трябва да покдрепят тези цели.

Обобщение: Необходимо е да се определят стратегическите цели и координираните действия на национално и международно равнище в отговор на неприемливите и излишни разходи за неконтролираната хронична физическа болка, която постепенно се превръща в европейска епидемия. Правилната оценка и разбирането на ценността на „възвръщаемостта на инвестициите” при създаването и внедряването на добри практики в лечението на хроничната болка ще изисква продължителни политически действия и промени в бюджетирането на разходите за здравеопазване.

Оригинално заглавие на статията: Breivik, H., E. Eisenberg, T. O’Brien (2013) The individual and societal burden of chronic pain in Europe: the case for strategic prioritisation and action to improve knowledge and availability of appropriate care. In: BMC Public Health 2013, 13:1229

***

Бележка на преводача. В статията са публикувани множество данни за различните политически, икономически, психологически и социални последици от наличието на хронична физическа болка, както и от неадекватното й лечение. Използваните и представени в края на статията над 130 литературни източника могат да се разглеждат като отлична първоначална база данни за всеки изследовател, който желае да се занимава с изследване на различните аспекти на хроничната физическа болка.

превод от английски: доц. д-р Божидар Ивков

Реклама