Етикети

, , , , , ,

Качествената информация[1] е изключително голяма сила, независимо дали човек може или не да разбере това.

При хората с физически, сензорни и умствени увреждания тази истина има още по-голяма важност и значение, защото качествената информация:

(1) увеличава свободата на действие в различни житейски ситуации,

(2) намалява зависимостта от институции и хора,

(3) повишава степените на достъп до всички сфери на обществото,

(4) позволява по-ефективна защита на гражданските и социалните права,

(5) разширява възможностите за равнопоставено участие в обществените събития и процеси,

(6) пести време при решаване на различни проблеми в различни институции,

(7) търсенето, обработката, систематизацията и анализът на информация развива самостоятелността, мисленето и адекватното поведение в ежедневните социални контакти,

(8) подобрява качеството на живот.

Хората с различни увреждания в своето ежедневие имат потребност от различна и най-често специализирана информация за:

(1) права и задължения, правно регламентирани в закони, правилници, министерски постановаления, наредби и др. нормативни документи,

(2) „пътя”, който трябва да извървят, за да получат една или друга услуга или да реализират и/или упражнят определени свои права

(3) необходимите документи, осигуряващи достъп до съответната желана услуга – здравна, социална и др.,

Независимо от възможностите за достъп до информация чрез различни източници и днес въпросът за достъпа и получаването на качествена информация остава открит. В обществото се предлагат много и разнообразни услуги от различни институции. Съществуват многобройни и често противоречиви правни норми и изисквания и т.н. И всичко това може да затруднява хората с увреждания при достъпа и ползването на качествена информация. С други думи, съществуват няколко основни проблема, свързани с получаването на такава информация от хората с увреждания:

(1) достоверност и надеждност на информацията,

(2) намира се на неподходящо място,

(3) представена е в неподходящ формат,

(4) предоставена е в неподходящ момент.

Когато се говори за качествена информация, предназначена за хора с физически, сензорни и умствени увреждания, трябва да се познават нейните основни характеристики. Последните могат и трябва да се разглеждат и като изисквания към доставчиците на информация.

И така, качествената информация трябва да бъде:

 

изчерпателна

недвусмислена

точна

своевременна

разбираема

достъпна

постоянна

добре рекламирана

подходяща

специализирана

 

Преработването на информацията в разбираема, недвусмислена и достъпна, съвсем не е елементарна дейност и, както казва народът: „Не е лъжица за всяка уста”. Тук са необходими огромни познания и специфични аналитични способности.

Некачествената информация е вредна и нанася щети.

Много хора се отнасят с пренебрежение към информацията, която получават и мислят, че тя „пада от небето” само защото на тях в даден момент им е потрябвала.

Зад това, което се получава като информация в рамките на няколко минути под формата на разбираеми за всеки думи и данни, се крие понякога твърде продължителен, сложен и специализиран труд. Това, че този труд остава незабележим, не означава, че не е положен.

Осъзнаването и знанието за този труд, неговото уважение, е част от културата на ползване на информация.

Един от най-добрите източници за получаване на качествена информация по различни специфични проблеми, са организациите на и за хора с увреждания, независимо как се наричат.

От дългогодишния си опит в работата в и с подобни организации, мога да твърдя, че в България има утвърдени лидери в предоставянето на висококачествени информационни и консултантски услуги, на които човек може да се довери изцяло. Тези организации са:

– Съюз на инвалидите в България,

– Съюз на глухите в България,

– Съюз на слепите в България,

– Национална федерация на работодателите на инвалиди,

– Организация на пациентите с ревматични заболявания в България,

– Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит,

Център за защита правата в здравеопазването.

Информация за всяка от тези организации и координати за връзка може да се намери и получи в интернет и в социалните мрежи.

Важно място в процеса на предоставяне на информационни и консултантски услуги имат и организациите на родители на деца с различни увреждания.

доц. д-р Божидар Ивков


[1]Термина информация произлиза от латинската дума informatio, която означава сведение, разяснение, изложение. Най-общо може да се каже, че информацията – това са познания, сведения от окръжаващия ни свят, които се използват при взаимодействието с него. Информацията е отражение на определени свойства на обектите и процесите в действителността. [http://bg.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.]