Етикети

, , , ,

„Всеки ден, преди да заспя, чета по две страници от Библията и две страници от „Богатство и бедност” на Джордж Джилдър” – казвал един от най-известните президенти на САЩ през ХХ век – Роналд Рейгън. Бил Гейтс също бил завладян от тази книга[1].

„Богатство и бедност” е публикувана през 1981 година. 20 години по-късно книгата се появява и в превод на полски език[2].

Подложена е на остра критика от американските либерали и част от консерваторите, но се превърнала в „катехизис за администрацията на Роналд Рейган и в световен бестселър”[3]. Критиката на либералите подсказва, че в книгата се съдържат множество идеи, които заслужават да бъдат прочетени, разбрани и осмислени.

Д. Джилдър е бил академичен преподавател, ангажиран в Републиканската партия. Писал е изказвания за Нелсън Рокфелер и Ричард Никсън. „Джилдър е бил най-често цитирания от администрацията на Рейгън жив автор”[4].

Джилдър подлага на „дисекция” икономическите проблеми на САЩ. Анализът му е всестранен и задълбочен и достига до  неочаквани изводи. Според него ключово значение за икономиката има предприемачеството, разбирано като креативност истинското богатство не се състои в притежанието, а в създаването[5] (к.м.-Б.И.). Джилдър смята, че капиталистическата менталност не произлиза от алчността, а от алтруизма[6], а богатството на икономиката са креативните дребни предприятия често семейни фирми.

Противно на мнението на определени кръгове в Полша, привърженици на т. нар. голям бизнес, за Джилдър най-богатите граждани не представляват фундамента на свободната икономика. Една теза пряко насочена срещу идеите на неолибералната икономика, която реализрана в България, разсипа страната и превърна бедността във визитна картичка за милиони българи. Според Джилдър е достатъчно да има две поколения некреативни богаташи, за да загубят финансовите си позиции.

Джилдър представя примери за измъкване от блатото на бедността на бедни емигранти. Той свързва ефективността на икономиката със съществуването на здрави семейства, като предполага, че женените мъже работят два пъти повече. „Очевидно авторът поддържа двата основни постулата на икономиката на растежа – намаляване на данъците (противно на американските либерали) и гъвкавост по въпросите на балансирания бюджет и инфлацията (в противовес на монетаризма)[7].

„Нашият главен проблем произтича от дълбокия конфликт между процесите на материалния напредък и идеалите за „прогресивна” власт и култура. Равенството, бюрократичната рационалност, предвидимостта, сексуалната свобода, политическия „популизъм” и преследването на удоволствия (…) са в очевидно противоречие с изискванията и инвестициите в икономическия и техническия напредък”. По този начин Джилдър обобщава плановете за бюрократизация на икономиката, които не са чужди на идеалите на комисарите на Европейския съюз[8].

Книгата е написана на достъпен и четивен език и независимо дали читателят възприема или не изцяло идеите на Джилдър, тя заслужава да се прочете и осмисли.

Единствено неограничаваното и подкрепяно предприемачество развива икономиката и премахва бедността, докато социалните грижи потапят бедните в трайна бедност. Големият проблем тук е как да се избегнат крайностите и къде да се поставят границите. Защото в обществото и най-добрите подбуди и мотиви, най-добрите действия, когато не са контролирани, се израждат и започват да вредят. Големият въпрос е за границите и нивата и посоката на контрол.

Ето и два цитата от полското издание на книгата на Джилдър.

***

основен инструмент за презентация на статуса станаха парите и богатството и най-вече демонстрацията им[9].

***

„В политиката се появява деструктивен и фалшив егалитаризъм. Богатите подкрепят редистрибуцията на богатството, но всъщност обаче техните действия водят до възпрепятстване на възникването на нови богатства и до реализиране на такива програми, които не заплашват тяхното богатство”[10].

доц. д-р Божидар Ивков


[1] Pietrasz, P. (2005) Biznesjaktosię robiwAmeryce…. W: ZaPiS Śląski, № 7 (40), czerwiec. http://www.zapis.w.szu.pl/ksiazki.php?id=70

[2] Gilder, G. (2001) Bogactwo i ubóstwo. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa

[3] Pietrasz, P. (2005) Biznesjaktosię robiwAmeryce…. W: ZaPiS Śląski, № 7 (40), czerwiec. http://www.zapis.w.szu.pl/ksiazki.php?id=70

[4] Пак там

[5] Пак там

[6] Алтруизмът е принципът или практиката на загриженост за благополучието на някого другиго. Той е традиционна добродетел в много култури и аспект на основата на много религиозни традиции, въпреки че концепциите на „другия“, към когото трябва да бъде насочена загрижеността, могат да варират в различните култури и религии. Алтруизмът е антоним на егоизма. http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC

[7] Pietrasz, P. (2005) Biznesjaktosię robiwAmeryce…. W: ZaPiS Śląski, № 7 (40), czerwiec. http://www.zapis.w.szu.pl/ksiazki.php?id=70.

[8] Пак там.

[9] Gilder, G. (2001) Bogactwo i ubóstwo. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa, с. 156

[10] Пак там, с. 161

Реклама