Етикети

Над 100 милиона жители на Европа – независимо от възрастта и страната, в която живеят, имат ревматични болести, които обхващат над 200 нарушения на опорно-двигателния апарат[1].

Ревматичните болести имат сериозно негативно влияние върху възможностите за труд. Работата (трудът), според този документ, представлява дейности, носещи доходи, или дейности, извършвани в полза на семейството, или извършване на неплатени дейности (доброволен труд). Лицата с ревматични заболявания, ползващи своето право на труд, участват пълноценно в живота на обществото. Според Всеобщата декларация за правата на човека всеки има право на труд.

Насоките за заетост на територията на Европа представляват правните основи за борба с дискриминацията, основана на религиозна принадлежност, вяра, инвалидност, възраст или сексуална ориентация. Конвенцията за правата на инвалидите се основава върху тези принципи. Във всички страни трябва безусловно да се прилагат актуалните задължителни предписания, които гарантират правата на повече от 100 милиона европейци. Заетостта и възможностите за труд имат съществено значение за хората с ревматични заболявания и техните семейства – както за семейните бюджети, така и за качеството на живота и тяхното благосъстояние.

Преките и непреките здравни и социални разходи само за хората с ревматоиден артрит са 45 милиона евро в цяла Европа. Доказано е, че предоставянето на възможности за труд на хората с ревматични заболявания, включването им в пазара на труда, дава значителни икономически ползи за цялото общество. Тази Харта посочваважната роля на политиците, предприемачите, лечебните екипи и лицата вземащи решения при създаването на норми, позволяващи включването на хората с ревматични заболявания в производствената среда. Общият глас на хората с ревматични заболявания трябва да бъде изразяван от представящите ги сдружения и да бъде вземан предвид при вземане на всички решения, които се отнасят до тях.

Повишаване на вниманието и знанието

Тази Харта призовава към разбиране и повишаване на интереса на общественото мнение към проблемите на хората с ревматични заболявания. Отправя призив да бъдат признати знанията, уменията и опита, които хората с ревматични заболявания предоставят на пазара на труда и които са полезни за обществото. За тези хора трябва да се увеличат шансовете и възможностите за избор на работа. Гъвкавото работно време и креативните предложения за заетост ще изиграят позитивна роля, както в разширяването на сферата на производителния труд, така и в социалната сфера.

Узаконяване на достъпа до труд от политиците

Тази Харта призовава политиците към създаване и промотиране на правни норми, изискващи от работодателите ипроектантите да създават достъпна работна среда за хората с ревматични заболявания и достъпни работни места, до които те могат лесно да отидат и да ги напуснат.

Едновременно с това е необходимо да се осигурят подходящи технологии, информираност, обучение и подкрепа, позволяващи на хората с хронични заболявания да работят. Добрите условия на труд трябва да означават и полезни за работника и работодателя данъчни регулации, възможност за работа на непълно работно време, разпределение на задачите и гъвкаво работно време. Това ще бъде от полза за цялото общество.

Създаване на благоприятна и адаптивна среда от страна на работодателите

Тази Харта призовава работодателите към активно създаване на благоприятна работна среда, в която хората с ревматични заболявания няма да бъдат дискриминирани, както и няма да имат притеснения да представят своята ситуация пред работодателите и колегите си. Работодателите трябва да бъдат активни и присъздаването на подходящи условия на труд, достъпни работни места като използват подходящи технически решения, за да гарантират на хората с ревматични заболявания възможност за пълно участие в трудовия процес и да бъдат полезни на предприятието.

Подкрепаотстрананаздравеопазването

Настоящата Харта призовава здравните специалисти, грижещи се за хората с ревматични заболявания да активизират по-скоро всички действия, които човекът с ревматично заболяване може да извършва, отколкото тези, които не може да прави, както и да го подкрепят в процеса на търсене на работа или в процеса на запазване на работното място. Постиженията в тази област трябва да се признаят за легитимни критерии за клинично подобрение. Завръщането на работа или запазването на работно място е възможно благодарение на ранната диагностика, достъпа до подходящо лечение и рехабилитация, както и на непрекъсната медицинска грижа.

превод от полски език

доц. д-р Божидар Ивков


[1] Хартата е приета през месец март 2009 г. в Брюксел при участието на представители на Европейския Парламент и Европейската Комисия. Преводът е направен по: Grygielska, J., B. Moskalewicz (2010) O multidyscyplinarną perspektywę wobec przewlekłych chorób reumatycznych. W: Reumatologia, Tom 48, № 2, ss. 73-80; и „Złoty Śodek”, nr 1/2009 (20), s. 10–11.