Етикети

Skrzypek, M. (red.) (2013) Socjologia medycyny w multidyscyplinarnych badaniach humanizujących biomedycynę. Wydawnictwo KUL, Lublin. ISBN978-83-7702-573-4

socjologia-medycyny 

В този сборник си дават среща много от водещите полски изследователи в сферата на социология на медицината.

В структурата на самата медицина винаги са действали почти всички механизми на модернизация. И днес – независимо от възприетото теоретико-обяснително поле (функционализъм, теория на конфликта, интеракционизъм, теориите за социалната обмяна и др.), тя си остава значим социален проблем. Процесът на биомедицинска модернизация на обществото следователно носи със себе си ex definitione (по дефиниция) различни видове заплахи. Този труизъм се отнася, както до необикновения прогрес, който се извършва в сферата на прилаганите процедури, променящи по невъобразим до скоро начин парадигмата на евроамериканската медицина, така и до предизвиквания динамично нарастващ социален критицизъм спрямо много аспекти на тези промени.

От тук и потребността от хуманизация и хуманистично реформиране на биомедицината на основата на постиженията на социалните и хуманитарните науки. Това е и основната мисъл, преминаваща като червена нишка през целия сборник.

Участието на представители на различни науки дава надежда, че анализираните и описвани в сборника проблеми ще получат допълнителна интерпретативна плоскост, позволяваща да се редефинират моделите на здраве и болест по посока на социално-екологичната парадигма. Хуманизирането на биомедицината в този контекст има адитивен характер. Благодарение на тази издателска инициатива полската социология на медицината има възможност да обогати този процес[1].

В сборника се анализират такива важни проблеми, като: „Изследванията на качеството на живота, обусловено от здравето и релациите лекар – пациент” (Beata TobiaszAdamczyk); Наративната медицина като модел на хуманизираната медицина от социомедицинска гледна точка” (Michał Skrzypek); Здравеопазването като политически и етичен проблем” (Jan Mazur OSPPE); „Генезис и функции на биоетиката в контекста на медицинските науки – избрани проблеми” (Ks. Rafał Pastwa); „Елементи на социология на тялото” (Ks. Jan Szymczyk);Медикализация и граници на отговорността на индивида в съвременната действителност” (Luiza Nowakowska); Явлението медикализация като пример за срамежливост в социология на медицината” (Michał Nowakowski) и др.

доц. д-р Божидар Ивков