Етикети

, , , , , ,

Хайдарова, Г. Р. (2013) Феномен боли в культуре. Издательство Русской христианской гуманитарной академии, СПб, 317 с. ISBN 978-5-88812-551-9

 

Книгата на руската изследователка Гюлнара Хайдарова „Феноменът болка в културата” представлява едно своеобразно и интересно пътешествие в света на концептуализацията на болката в европейската хуманитарна мисъл. Представени и анализирани са основните направления и методи на руските и чуждестранните изследвания и е потърсена тяхната ефективност за решаването на един значим практически въпрос – трансформация и преодоляване на болката.

Проследена е еволюцията на разглеждането на болката от нейното противопоставяне на удоволствието до нейната опозиция със скуката. Между тези два полюса съществуват множество възприятия на болката, които зависят от индивидуалността на човека, от социокултурния контекст, от усвоените в рамките на дадена култура начини за взаимодействие със собственото тяло и околната физическа и социална среда.

Болката, за разлика от болестта и смъртта, не се приема като физиологически феномен. Тя е културен феномен, а изтърпяването, преживяването на болката се разглежда като културна практика.

В книгата са използвани резултати от множество изследвания в сферата на антропологията, историята на медицината, литературоведството, историята на изкуството, лингвистиката. Емпиричният материал в изследването е използван за разкриване на културния и социаления потенциал на болката, който определя разнообразието от начини на изразяване и преживяване на болката, за оценка на болката в различните култури и в различните исторически епохи.

Съдържание

Въведение.

Част I. Концептуализация на болката

1. Исторически преглед

2. Аналитичен преглед

3. Болката като културен концепт

4. История на рефлексията на болката.

5. Съвременни дискурси на болката: обзор на емпиричните изследвания.

Част II. Контекст на болката

1. Болка и скука

2. Болка и състрадание

3. Болка и чудо

4. Комуницируемост на болката

5. Болка и страх

6. Болка: стратегии за признаване и адаптация.

Част III. Представи за болката

1. Болката като истина за присъствие

2. Болката като медиум: послание и средство

3. Болката като културна практика

Заключение

Приложение. Съвременни естественонаучни изследвания на болката.

доц. д-р Божидар Ивков

Реклама