Етикети

0712

Broda-Wysocki, P. (2012) Wykluczenie i inkluzja społeczna. Paradygmaty i próby definicji. IPiSS, Warszawa. ISBN 978-83-61125-50-1, 261 s.

 

Книгата на полския изследовател Пьотр Брода-Висоцки „Социално изключване. Парадигми и опити за дефиниция” е посветена на един сравнително наскоро появил се термин в обществените науки и политическата реторика, отразяващ определени социални процеси и ялвения.

Известно е, че описанието и анализа на социалната действителност може да става основно чрез понятия. Използваните днес термини обаче не винаги са еднозначно дефинирани, често дори въвеждат в заблуждение и предизвикват недоразумения. И ако едно такова понятие се легитимира и широко прониква и навлиза в езика на медиите и политиката, като се превръща едновременно и в част от съвременния говор на бюрокрацията и политическия жаргон, то самия термин вече се превръща в сериозен проблем.

Такова понятие е терминът „социално изключване”(social exclusion), който се използва успоредно, дори често замества, по-старото и по-разбираемо понятие „бедност”.Всъщност още не е ясно дали понятието „социално изключване” измества или абсорбира понятието „бедност”.Доколко то се е превърнало в необходимо понятие за обозначаване, описание и анализ на нови явления и доколко е само езиково индиго, използвано повече или по-малко разумно в най-различни дискурси?

Не по-малко важно е дали носи със себе си нова качествена диагноза на социалните проблеми, или се използва само като политическо алиби, чрез което се прикриват евентуалните неуспехи в борбата с бедността? И на края, защо изобщо трябва да се говори за изключване? Дали заради анализа на самото понятие и евентуално свързаните с него явления и процеси, или поради необходимостта да се провокират и предприемат включващи действия?

Една от основните цели на книгата е опита да се идентифицира явлението, езика за описание и парадигмите, свързани със социалното изключване, което представлява конкретно, макар и доста сложно социално явление, както и отчасти понятието „включване”, което много често се възприема като проста противоположност на изключването.

Книгата е съставена от три части: 1) Социално изключване – ново наименование или ново явление; 2) Изключени (представени са различни социални категории лица, подложени на изключване, в т.ч. лица с увреждания); 3) Борба със социалното изключване. Съдържа заключение и библиографска справка.

Монографията е предназначена (и е полезна) за студенти, философи, социолози, антрополози и всички, които се интересуват от тази проблематика.

 

Източник:https://www.ipiss.com.pl/aktualnosci/wykluczenie-i-inkluzja-spoleczna-paradygmaty-i-proby-definicji

 

доц. д-р Божидар Ивков