Етикети

, , ,

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА И ДИСКРИМИНАЦИЯТА (РЕЗЮМЕ)

По-долу представям краткото резюме на резултатите от емпирично социологическо изследване на равнопоставеността и дискриминацията.

***

Изследването е насочено към проучване на обществените нагласи по отношение на равнопоставеността и дискриминацията по признаците – раса/етнически произход, възраст, религия, сексуална ориентация, здравен статус (увреждане) и пол, като пресечна точка на изследваните дискриминационни практики. Проследени са националните специфики в европейска съпоставителна перспектива и е характеризиран динамичният аспект, промяната на обществените нагласи в периода 2007-2010г. Анализът показва най-уязвимите групи на пазара на труда, състоящи се от хора, по-често застрашени да бъдат подбирани по индивидуални характеристики вместо по квалификация и образование. Изследвано е акумулирането на индивидуални характеристики, които най-често водят до множествена дискриминация – като етнос, възраст и пол или етнос, пол и здравен статус. Отчетена е осведомеността за индивидуалните права, подреждането на институциите за противодействие на дискриминацията. Характеризирани са нагласите на работодателите към хора с различни индивидуални характеристики и спрямо възможни мерки за превенция.

Пълният текст на английски (pdf формат) и български (doc format) може да бъде изтеглен от:

The full text of the detailed summary in English (pdf format) and Bulgarian (doc format) can be downloaded from:

http://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/index.php/publikacii

а също и от (and also from): http://www.mlsp.government.bg/equal/publ1.asp?id=2

доц. д-р Божидар Ивков‎