Етикети

Смисъл и цели на движението

В съответствие с Всеобщата Декларация за Правата на Човека от 1948 година и Международната Конвенция за Правата на Детето от 1989 год., изхождайки от принципа, че „Всяко лице има право на свободно обединение в мирни асоциации, доброволците разглеждат дейността си като институт за социално, културно, икономическо и екологическо развитие.

Доброволността:

това е доброволен избор, отразяващ личните възгледи и позиции;

това е активно участие на гражданина в живота на човешката общност;

съдейства за подобряване на качеството на живот, личното усъвършенстване и задълбочаването на солидарността;

изразява се, като правило, в съвместната дейност в рамките на различни по вид социално значими проекти;

съдейства за реализацията на основните човешки потребности по пътя на строителството на по-справедливо и мирно общество;

съдейства за побалансирано икономическо и социално развитие, за създаване на нови работни места и нови професии.

 

Основни принципи на движението на доброволците

Доброволците изповядват и прилагат на практика следните основни принципи:

признават правото на обединение на всички мъже, жени, деца независимо от тяхната расова принадлежност, вероизповедание, физически особености, социално и материално положение;

уважават достойнството и културата на всички хора;

оказват взаимна помощ, безвъзмездни услуги лично или организирано в дух на партньорство и братство;

признават равната важност на личните и колективните потребности;

съдействат за колективното осигуряване на тези потребности;

поставят пред себе си целта да превърнат доброволността в елемент на лично усъвършенстване, придобиване на нови знания и навици, изява на способностите, стимулирайки затова инициативата и творчеството на хората, давайки на всеки възможността да бъде сазидател, а не ползвател;

стимулират чувството на отговорност, поощряват семейната, колективната и международната солидарност;

Изхождайки от тези основни принципи, доброволците са длъжни:

да съдействат за преобразуване на индивидуалното участие в колективно действие;

активно да поддържат своите асоциации, да бъдат предани на целите и да са осведомени за тяхната политика и дейност;

да се стремят в рамките на своите способности и наличие на свободно време, да довеждат до успешен край, в съответствие с поетите от тях ангажименти, съвместно изработените програми;

да сътрудничат със своите колеги по асоциация в дух на взаимно разбиране и взаимно уважение;

– да не избягват нови знания;

да не разгласяват конфиденциална информация, ако такава се предполага, че има характера на тяхната дейност.

От своя страна, уважавайки Правата на човека и основните принципи на доброволността, асоциациите са длъжни:

да осигурят разумна регламентация на доброволната дейност, да определят пределите на доброволното сътрудничество, ясно да формулират задачите и да се отнасят с уважение към функциите на всеки;

– да възлагат на всеки дейност, която най-много му подхожда, да осигуряват необходимото обучение и помощ;

да осигуряват регулярно обобщение на резултатите от дейността им и да ги обнародват;

да осигурят в случайна необходимост, компенсация на риска, свързан с дейността на доброволците, а също и на вреда, нанасяна на трети лица в резултат на дейността на доброволците;

да осигурят всеобщ достъп до доброволна дейност, възмездявайки в случай на необходимост производствените разходи;

да предвидят мерки за прекратяване на дейността на доброволците както по инициатива на асоциацията, така и по тяхна.

Декларация

Събирайки се по инициатива на Международната Асоциация на на Доброволците на Световен конгрес, доброволците заявяват своята привързаност към съзидателния и миротворчески характер и миротворческата си дейност:

в името на уважението на човешкото достойнство, признаването на личното право на човека да изгражда собствената си съдба и да реализира своите граждански права;

за разрешаването на социални и екологически проблеми;

за целите на създаване на поуманно и справедливо общество, със съдействие за развитието на международното сътрудничество.

Призоваваме държавите, международните организации, предприятия, средства за масова информация да бъдат наши партньори в създаването на международна атмосфера, благоприятна за ефективна открита доброволна дейност – движение, въплъщаващо солидарността между хората и народите.

Париж, 14 септември 1990 година.

(Декларацията е приета на 11-я Конгрес на

Международната Асоциацияна Доброволците)

 

Преводот руски език: Божидар Ивков