Етикети

, ,

Хората с ограничавани възможности[1] са сред най-изолираните социални групи и категории в света. На тази социална категория са присъщи по-ниско здравословно състояние, по-ниски равнища на образование и участие в икономическото развитие и по-високи показатели на нищета и бедност в сравнение с хората без ограничавани възможности поради здравословно проблеми (т.е. не-инвалидите).

Днес инвалидността или ограничаването на възможностите се разбира и разглежда като проблем в сферата на човешките права. Хората са лишени от възможности от и заради обществото, а не само поради своите тела. Тези бариери могат да бъдат преодолени ако правителствата, неправителствените организации, специалистите, а също и хората с ограничавани възможности и техните семейства работят съвместно. Пътят, по който трябва да се върви, е представен в Световния доклад за инвалидността, съвместна публикация на СЗО и Световната банка[2].

Факт 1. Над 1 милиард човека по света имат някаква форма на инвалидност.

 Това означава, че около 15% от населението по света са хора с ограничавани възможности. Между 110 и 190 милиона човека имат тежки форми на инвалидност и изпитват много сериозни затруднения и ограничения в своето ежедневие. Едни от най-важните фактори, провокиращи нарастването на инвалидността по света са: застаряването на населението и глобалното нарастване на заболеваемостта от хронични заболявания.

Коментар. С други думи, всеки седми жител на планетата е човек с ограничавани възможности. 11% до 19% от тях са хора с най-тежките форми на физически, сензорни и умствени увреждания. За нарастването на инвалидността оказват влияние – освен посочените два фактора, и много други социални фактори като: бедност, високи нива на риск в обществата, дълбоки социални неравенства и др.

Факт 2. Инвалидността засяга много по-често уязвимите групи от населението.

 В страните с по-ниско равнище на доход инвалидността е разпространена по-широко в сравнение със страните с по-високо равище на доход. Инвалидността е по-широко разпространена сред жените и старите хора, както и сред децата и възрастните от най-бедните слоеве на обществото.

Коментар: Този факт е установен в множество статистически, социално-епидемиологически, демографски и социологически изследвания. Той отразява връзката между бедността и инвалидността, между социалните неравенства и инвалидността.

Факт 3. Хората с ограничавани възможности често не получават необходимата им медицинска помощ

 Половината от хората с ограничавани възможности не могат да плащат за медицинска помощ, сред здравите този относителен дял е около една трета. Вероятността, хората с ограничавани възможности да не могат да намерят необходимата им квалифицирана медицинска помощ е повече от два пъти по-виока. Веротяността те да се сблъскат с некачествено лечение, е четири пъти по-висока, а да им откажат медицинска помощ е почти три пъти по-висока.

Коментар: До преди 15-20 години това бяха факти, характерни за страните от т.нар. „трети свят”. Днес множество социални бариери възпрепятстват достъпа до своевременна и ефективна медицинска помощ за големи групи и категории хора във всички страни от Централна и Източна Европа. Съществуват и сериозни неравенства между европейския Север и Юг.

Факт 4. Децата с трайни увреждания посещават по-рядко училище, отколкото децата без увреждания.

 Разлики в показателите за завършено образование могат да се открият във всички възрастови групи и при всякакви условия. Най-рязко изразени обаче са в бедните страни. Например разликата в относителните дялове на децата с и без инвалидност, които посещават начално училище варира от 10% в Индия до 60% в Индонезия.

Коментар: Разлики в образователното равнище на двете сравнявани социални категории – лица с и без ограничавани възможности, могат да се открият и в България. Например установено е, че хората с ограничавани възможности са с по-ниско равнище на образование, което оказва негатвино влияние (наред с други фактори) и върху тяхната трудова заетост.

Факт 5. Равнището на безработица сред хората с ограничавани възможности е по-голямо в сравнение с другите слоеве и категории на населението.

 Глобалните данни показват, че показателите за заетост сред хората с ограничавани възможности са по-ниски сред мъжете (53%) и жените (20%) с ограничавани възможности в сравнение с тези при мъжете (65%) и жените (30%) без ограничавани възможности. В страните, членки на Организацията за икономическо развитие и сътрудничество, показателят за заетостта на хората с увреждания (44%) е малко над половината от аналогичния показател за хората без ограничавани възможности (75%)

Коментар: Данните показват не само сериозни различия в показателите за заетост между двете категории, но и сериозни джендър различия и неравенства вътре в самите социални категории.

Факт 6. Хората с ограничавани възможности са узязвими от нищетата и бедността

 В сравнение с хората без ограничавани възможности хората с ограничавани възможности живеят при по-лоши условия: недостиг на хранителни продукти, по-лоши жилища, често липсва достъп до чиста и безопасна вода и санитарни структури. Те имат значително по-високи разходи за медицинска помощ, помощни средства и лична поддръжка.

Коментар: По-честата необходимост от ползване на здравни и медико-рехабилитационни услуги, необходимостта от помощни технически средства, по-честия прием на лекарствени продукти – понякога многократно надхвърлящи финансовите възможности на човека, битуващите предразсъдъци и стереотипи, по-ниското образование и по-високата безработица, символното господство на и многобройните социални бариери в обществото, и др., са фактори, които превръщат хората с ограничавани възможности в социали аутсайдери: маргинализират ги и ги изключват от оснвните трендове на социалния живот.

Факт 7. Рехабилитацията съдейства за максимално разширяване на функциите и повишава независимостта

 В много страни няма служби по рехабилитация, а мнозинството от хората с ограничавани възможности не получават необходимите им помощни средства.

Коментар: За много хора с ограничавани възможности в България ситуацията напомня описаната в Световния доклад за инвалидността ситуация в някои африкански страни. Например НЗОК заплаща за 7 дни медицинска рехабилитация.

Факт 8. Хората с ограничавани възможности могат да живеят в общностите си и да участват в живота им.

 Дори в страни с високо равнище на доходите от 20% до 40% от хората с ограничавани възможности остават с неудовлетворени потребности в областта на предоставянето на помощ в ежедневния живот. В САЩ 70% от възрастните хора получават подкрепа в ежедневието си от своите семейства и приятели.

Коментар: В България със сигурност този относителен дял надхвърля 90%.

Факт 9. Социалните бариери, които намаляват или отнемат възможности могат да бъдат преодолени

 Правителствата могат да съдействат за подобряване на живота на хората с ограничавани възможности по следните начини:

  • Да осигурят достъп до основните служби;
  • Да инвестират в специализирани програми за хора с ограничавани възможности;
  • Да приемат национална стратегия и план за действие;
  • Да подобрят образованието, специалната подготовка и приема на работа на персонала;
  • Да осигурят необходимото финансиране;
  • Да подобрят информираността на обществото и разбирането на проблемите на хората с ограничавани възможности;
  • Да подобрят и затвърдят научните изследвания и набирането на данни;
  • Да включват хората с ограничавани възможности в реализацията на политиките и програмите.

Факт 10. Конвенцията за правата на хората с ограничавани възможности (хората с увреждания) поддържа, защитава и осигурява правата на човека за всички хора с ограничавани възможности

 Днес почти 150 страни и организации са подписали Конвенцията и 100 са я ратифицирали – в т.ч. и България. В доклада на СЗО и Световната банка са представени най-добрите налични данни за подобряване здравето и благополучието на хората с ограничавани възможности в съответствие с тази Конвенция.

Източник: WHO (2012) World Health Organization: 10 facts on disability. www.who.int/features/factfiles/disability/en/index.html

 доц. д-р Божидар Ивков


[1] Тук инвалидите или – според приетата в България терминология – хората с увреждания, ще бъдат назовавани „хора с ограничавани възможности”.

[2] Пълният текст на Резюмето на доклада е публикуван в списание „Бехтеревски търсения”, бр. 1 от 2012 г.