Етикети

, ,

Кертиков, К. (ред. И съст.) (2012) БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ. Статика и динамика в евроинтеграционния процес. ИИОЗ при БАН, София.

 KERTIKOW-SBORNIK

Публикацията е по проект на Фонд научни изследвания № ДОО 2–284/18.12.2008 на тема „ХАРМОНИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ С ЦЕННОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ПОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ“.

Сборникът съдържа докладите от проведената в София на 10 – 11 май 2012 г. конференция на тема: „Българските национални и ценностите на ЕС – конвергенция и дивергенция“.

В различните по тематика доклади са поставени множество въпроси, на които е търсен отговор. Например:

„Дали обаче (и ако да – доколко) възприетите безусловно от трите власти в страната (законодателна, изпълнителна и съдебна) принципи, респ. ценности на ЕС се възприемат еднозначно и непротиворечиво от българската нация?

Не съществуват ли противоречия между официалната държавна политика и възприемането от страна на българската нация? (И ако да – то какви и евентуално – защо?

Преодолени ли са колизиите в ценностната система на самата българска нация? (Напр. между представителите на различните нейни етнически и етнографки общности – българи, турци, роми, т.нар. „помаци“ и др.?)

Изградена ли е вече нова ценностна система, съответстваща на пазарната икономика и на политическата демокрация? И ако да – няма ли тя „системни деформации“, влизащи в противоречие с ценностите на ЕС?

Възможно ли е (и ако евентуално „да“ – то как) да бъдат научно изградени социални технологии за поетапното и желателно безконфликтно хармонизиране на традиционните български национални ценности с ценностите на ЕС?”[1]

Книгата е публикувана изцяло в брой 9 на електронното списание „Балкани’21” и може да се намери на адрес: http://www.balkans21.org/2013_9/index.html

доц. д-р Божидар Ивков


[1] Кертиков, К. (2012) Предговор. В: Кертиков, К. (ред. И съст.) БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ. Статика и динамика в евроинтеграционния процес. ИИОЗ при БАН, София.

Реклама