Етикети

, ,

В момента в Полша съществуват шест системи за експертиза на инвалидността, като всяка една от тях е с различно предназначение и е подчинена на постигането на различни цели. Отдавна всички страни са наясно, че тази система не е ефективна, защото има хора с по две, три и повече експертни решения, издадени от различни места. Днес е ясно, че системата трябва да бъде стандартизирана и единна. Този преход ще бъде много труден, но не и невъзможен.

Трябва да се има предвид, че същността на сегашната система е да се оцени степента на увреждане за целите на достъпа до социални услуги, пенсии по инвалидност и др. облекчения.

Препоръчват се шест посоки за промени в закона: промяна на критериите в текущия модел по отношение вида и тежестта на увреждане на тялото и възможностите за изпълнение на присъщите за дадена възраст, образование и квалификация социални роли, предефиниране на понятието дете с увреждане и повишаване възрастовата граница за децата от 16 но 18 години, предефиниране на степента на увреждане, като се вземе предвид застаряването на населението. Стремежът е да се увеличи функционалността на професионалната супервизия и да се намали администрирането и бюрокрацията.

Интересни данни са показани в използвания тук източник. В момента в Полша функционират 298 областни и 16 воеводски екипи за експертиза на инвалидността. През 2012 г. исканията за издаване на експертно решение от експертизата на инвалидността са били 111 000 за лица до 16 г. възраст и над 727 хил. за лицата над 16 години. Наблюдава се трайно нарастване на експертизите – за 2012 те са с 5% повече в сравнение с 2011 г. През изминалата година експертизата е струвала 94 мил. злоти.

Особено важно значение продължава да се отдава на дефиницията на хората с увреждания и на дефинирането на същността на експертизата на инвалидността, но не единствено върху биомедицински критерии.

Ясно е, че в Полша предстоят сериозни дебати и промени в тази област, които заслужава да бъдат следени внимателно.

Източник: Rędziak, B. (2013) Duda: potrzeba zmian w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności. http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/160637?utm_source=biuletyn&utm_medium=email&utm_campaign=01.02.2013

доц. д-р Божидар Ивков