Етикети

,

Konceki, K. T., P. Chomczyński (2012) Słownik socjologii jakościowej. Wydawnictwo: Difin. ISBN: 978-83-7641-486-7

 slownik-socjologii-jakosciowej,pd,316529

Речникът по качествена социология е създаден от членове на секцията по качествена социология и символен интеракционизъм към полската социологическа асоциация. Той е обобщен израз на интересите на членовете на секцията – обединени около списанието „Преглед на качествената социология” – към различни методологически и теоретични аспекти на качествената социология.

Книгата може да се разглежда като своеобразен учебник за методите на преподаване и качествените изследователски техники, както и като ръководството, чията цел е да подпомага преподаването на съвременната социологическа теория и в частност на символния интеракционизъм. Съдържа множество термини, свързани с тях. Речникът е предназначен за студенти по етнология, антропология, педагогика, управление, география и други хуманитарни науки, където качествената социология е приложима и се използва.

Разработените статии са предназначени да осигурят основно знание за базовите понятия, необходими за използването на качествената социология. Представените понятия могат да се превърнат в стимул за по-нататъшното развитие на категориите и тяхната същност. Те предоставят първоначални знания за това как да се използва качествената социология и къде да се търси по-нататъшно развитие на някои теми, как да се разбира реалността на основата на прилагането на качествените методи?

Речникът може да се използва като справочник от студенти и изследователи.

доц. д-р Божидар Ивков