Етикети

,

Charmaz, К. (2009) Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN: 978-83-01-16086-9

 teoria-ugruntowana_22398

Книгата на известната изследователката Кати Чармаз „Граунденд теория. Практическо ръководство за анализ на качествен анализ” представя методологическите и практическите основи на използването на известната граундед теория.

К. Чармаз превежда читателя през целия изследователски процес: от създаването на концепцията, през набирането на данните, чак до техния анализ и представяне под формата на научен текст.

Граундед теорията (grounded theory) , както е известно, е създадена през 60-те години на ХХ век от Анселм Страус и Барни Глейзър като методологическа система, в рамките на която изследователя не извършва реконцептуализация на данни от други изследвания. Това позволява да се избегне фалшифицирането на научното знание чрез самоподтвърждаващи се теории, при които данните само подтвърждават (често несъзнателно) възприетите от самото начало предпоставки. При граундед теорията глас при интерпретацията на действителността имат преди всичко ангажираните с тази действителност социални актьори (респондентите), които сами най-добре могат да опишат значението на отделните й елементи. Ученият изпълнява по-скоро ролята на „редактор”, отколкото на „откривател”. Именно тук тя е много близка с предпоставките на символния интеракционизъм на Джордж Хърбърт Мийд.

В представяната тук книга Кати Чармаз – от конструктивистки позиции – се отказва от обективизма в класическия модел на Глейзър и Страус и поставя акцент върху субективния „разговор” на изследователя в получените данни, където под внимание се вземат не само данните, но и целостта на преживяванията (минало, светоглед, идентичност) на изследващия. Авторката не представя готова рецепта за провеждане на качествени изследвания. Тя предоставя единствено комплект от методологически инструменти, благодарение на които е възможно да се създаде теория, произлизаща „от основата”. Важен елемент в процеса на създаването на своя собствена, персонализирана теория (защото всяка граудед теoрия съответства на определена система от данни), е „конструирането на данни”: смяната на обширното съдържание с опростен модел, с помощта на кодиране, т.е. придаване на значение на данните. Като се кодира, се извършва специфичен анализ на материала, като едновременно се откриват съществуващите в него идеи и съвети, представляващи рамките на бъдещата теория.

Кати Чармаз съветва да се правят бележки, т.е. да се свързват отделните кодове в по-компактни форми, които са създадени на по-ранен етап на ситеза, да се свързват кодираните идеи със собствените мисли на изследователя. Бележките позволяват постепенно да се ограничи съдържанието на ресурса, което ще бъде включено в окончателния текст и чрез механизмите, съдържащи се в същия процес (вземане на проби, наситеност, сортиране) по-лесно да се избегне влизането в теоретична „безизходица”. Както подчертава авторката вкоренеността на всеки процес на конструиране на тоерията, вербализирана вече под формата на научен текст, трябва да бъде оценена от гл.т. на нейната утилитарност и кохерентност.

Книгата, представлявайки наситен методологически текст, е написана на достъпен и четивен език. В края на книгата има публикуван речник с дефинициите на най-важните термини, което улеснява работата с нея и систематизира знанието. В текста могат да се открият и много ценни препратки до въпросите, свързани с научния маркетинг, например на тема създаване на собствена марка в научната общност.

Източник: http://historiaimedia.org/2010/08/07/kathy-charmaz-teoria-ugruntowana-praktyczny-przewodnik-po-analizie-jakosciowej

доц. д-р Божидар Ивков