Етикети

, , ,

На 28 септември 2012 г. в Благоевград се проведе информационен семинар на тема: „Пациентите с ревматични заболявания в България – живот между болка и надежда”. Проявата бе под егидата на „Тhe Work Foundation” и проекта „Fit for work”, и бе проведена в контекстта на световния ден за борба с артрита. Тя бе организирана от ПР Агенция „Ив” в сътрудничество с Федерация Български Пациентски Форум (Бюлетин 2012).

На този семинар имах честта и удоволствието да представя една актуална тема: „Преживяване на хроничната физическа болка”. Акцентите в нея бяха поставени върху дефинирането и разпространението на хроничната физическа болка, върху причините, които я пораждат, както и върху последиците за човека и обществото. Специално внимание отделих на преживяването на болката в нейния исторически и социокултурен аспект и контекст.

И тъй като темата се оказа доста интересна малко по-късно бях поканен да я презентирам и по време на семинара на „Work Foundation”, на който бе представен докладът й за България: „Годни за работа” (Thomas аt al. 2012).

Тематиката на семинара, а и времето с което разполагах за изказването си, налагаха известна преработка на моята презентация от Благоевград. Тогава реших, че е най-добре да я разделя на две относително самостоятелни части: едната, свързана с разпространението на и последиците от хроничната физическа болка, а другата – предстои да бъде представена на друг форум – изцяло да бъде посветена на преживяването на хроничната физическа болка.

И тъй като не малко от информациите в електронните и печатните медии съдържаха доста неточности, дори неадекватни и алогични писания, реших да публикувам в блога си първата част от общата презентация, посветена на хроничната физическа болка. Втората ще излезе в края на ноември или началото на декември 2012 г.

Бюлетин (2012) Информационен бюлетин. № 6, Септември 2012. ОПРЗБ, БСБББ, София.

Thomas, R., K.a Zheltoukhova, S. Bevan (2012) Годни за работа. Тhe Work Foundation, London.

доц. д-р Божидар Ивков

ХРОНИЧНА БОЛКА-РАЗПРОСТРАНЕНИЕ