Етикети

, , , , ,

В Полша продължава традицията, поставена през 60-те години на ХХ век, проблемите на хората с увреждания да бъдат предмет и обект на научни изследвания от социолози, психолози, педагози и др. Продължава и традицията тези изследвания да стават достояние на широк кръг читатели: политици, учени, социални работници, терапевти, хора с увреждания и техните семейства, НПО.

Тук ще се опитам, на основата на издателските анотации, да представя няколко нови и значими заглавия в тази област и то само на едно от многобройните полски издателства – „Дифин”. Там, където е възможно е представено цялото или основните елементи на съдържанието на книгата.

***

Liberska, H. (red.) (2011) Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Możliwości i ograniczenia rozwoju. Wydawnictwo Difin, Warszawa. ISBN: 978-83-7641-538-3

„Семейството с дете с увреждания”.

На основата на системния подход към семейството в книгата се разглеждат различни проблеми и аспекти от живота на семействата – особено важни за тяхното актуално съществуване и възможности за развитие, които отглеждат деца с трайни увреждания и хронични заболявания.

Текстовете, публикувани в този том, анализират въпросите, свързани със социалните стереотипи за инвалидността и хората с увреждания, които продължават да бъдат дълбоко вкоренени в съзнанието на мнозинството от нас. Разгледани са и последиците от уврежданията на детето за трансформацията на семейството, за промените в психиката и поведението на членовете му: родители, братя и сестри, роднини.

Авторите анализират ситуацията на семействата с деца с увреден слух и зрение, както и с деца с новообразувания. Дискутират промените в системата на семейството, в което има дете с генетично увреждане, както е в случаите със синдром на Даун. Подробно представят ролите на родителите в семейства с деца с различни увреждания, като посочват и промените в системата от ценности на родителите, в начините на реалзиация на важните за развитието задачи. Накрая обрисуват възможностите за развитие на семействата с деца с увреждания.

Съдържание:

Въведение

Йоланта Милуска. Социалният образ на хората с увреждания и неговата обусловеност.

Хана Либерска, Мирослава Матушевска. Моделът на семейството с дете с увреждания.

Жанета Стелтер. Реализация на родителските роли в семейството с дете с увреждания.

Мажана Фарницка. Ситуация на семейството с глухо дете като път към конструктивното приспособяване.

Ева Вавровска (Овинска). В семейството на сляпото дете

Малгожата Кулик, Войчех Отрембски. Ситуация на семейството с дете с генетично заболяване.

Яцек Блешински. В търсене на пътища за подкрепа и терапия – по примера на семейството с аутистично дете.

Марта Кхимко, Хана Либерска. Доминиращи ценности и вътрешни конфликти между родителите на аутистични деца.

Хана Либерска, Магдалена Жепа. Индивидуално развитие на родителите на деца със синдром на Даун.

Алиция Малина. Начини на адаптация към болестта на детето от страна на родителите на деца с хонични заболявания.

Анна Чиерпка. Семейството в перцепциите на братята и сестрите на лицата с увреждания.

Павел Издебски, Силвия Ласковска, Алдона КатажинаЯнковска. Братята и сестрите по отношение на онкологичното заболяване на брата/сестрата. Изследване на случаи.

***

Jakoniuk-Diallo, A., H. Kubiak (red-y) (2010) O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością? Wydawnictwo Difin, Warszawa. ISBN: 978-83-7641-261-0.

„За какво питат родителите си децата с увреждания”

Психологически трудна е житейската ситуация на тези родители, които имат дете с увреждания. Липсата на подготовка за справяне с този тип преживявания поражда в тях редица въпроси и притеснения. Книгата запознава читателя с дилемите, придружаващи диагностицирането на уврежданията на детето, от една страна, а от друга страна позволява да се отговори на въпросите, които са централни в процеса на неговото обучение и рехабилитация.

Авторите на отделните глави са си направили труда да проведат интервюта с майките и бащите на децата с проблеми в развитието им, опитвайки се да разберат, какъв точно е източникът на тяхната загриженост и това, което е източник на родителско удовлетворение. Всички разкрити в тези интервюта съмнения относно развитието на децата, са придружени с коментар, който съдържа съвети за това как да се подкрепи развитието на едно дете с определен тип увреждания.

Съдържание

Въведение

БеатаУрбаник. Увреждания в аутистичния спектър.

Агата Рибарчик, Ева Лашчинска-Мачковиак. Интелектуалните увреждания в лека степен.

Беата Тилевска-Новак. Умерени и тежки интелектуални увреждания.

Изабела Форналик, Данута Копеч. Дълбоки интелектуални увреждания.

Катажина Павелчак. За какво питат родителите си децата с увредено зрение.

Анна Яконюк-Диалло. Увреждане на слуха

Ханна Кубияк. Детска церебрална парализа.

Катажина Мазур-Мелевска. Епилепсията – поглед от перспективите на лекаря.

Заключение.

 ***

Brzezińska, M., M. Graczkowska (2012) Zaradnik terapeutyczny. Jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej? Wydawnictwo Difin, Warszawa. ISBN: 978-83-7641-680-9

„Терапевтично ръководство. Как да се работи с възрастни хора в социален дом?”

Това терапевтично ръководство за работа с възрастни хора в социалните домове е написан, за да подпомогне решаването на различни трудни ситуации, които могат да се появят в работата на терапевта, както и да помогнат за решаването на вече появили се проблеми. Следователно тази публикация е насочена към и има за цел да окаже помощ на работещите (или на желаещите да работят) с възрастни хора, чрез представените форми за тяхната активизация при различни форми на увреждания. Това е своеобразен наръчник, към който де се обърне човек, когато се намира в такъв етап от работата си, че вече нищо ново не може да измисли. Особено, когато се работи с хора с множествени увреждания, понякога е трудно да се открие такъв вид терапия, който да бъде приспособен към възможностите на участника в нея, но и да отговаря на неговите интереси, да му даде глътка въздух, да си почине и дори евентуално да забрави за своите проблеми и затруднения, свързани с това, че отдавна никой не го е посещавал, че съквартирантът му не позволява да се отваря прозореца и др. За хората, които се подготвят за тази трудна и отговорна работа, знанието в Ръководството ще даде възможност за запознаване със спецификата на работата и да се подготвят за това на какво и на кого могат да разчитат. Благодарение на това терапевтите имат възможност да се запознаят с принципите и правилата за работа с възрастни хора и могат още в началото на своята работа да изработят за себе си оптимален подход към нея.

Ръководството е изградено не само на основата на теоретичното познание, но преди всичко на основата на дългогодишен опит и преживявания на авторите в работата с възрастни хора в социалните домове.

***

Kukla, D., W. Duda, M. Czerw-Bajer (2011) Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego. Wydawnictwo Difin. ISBN: 978-83-7641-554-3

„Хората с трайни увреждания в системата на образованието и професионалното ориентиране”

С тази публикация се цели да се систематизира знанието в сферата на участието на хората с увреждания в системата на образованието, подкрепата от страна на професионалното консултиране и ориентиране, както и ситуацията на тези хора на пазара на труда. Книгата представлява критична оценка и анализ на досегашните действия, предприемани в полза на хората с увреждания. Съществена черта на разработката е представянето на отделните групи лица с увреждания, техните проблеми, препоръчваните методи за оказване на помощ и подкрепа. Авторите по проблемите на образованието и професионалното ориентиране за тази рискова група, я разглеждат комплексно, съсредоточавайки се върху отделните етапи от живота на хората с увреждания – от детсвото до зрелостта. Освен това е анализирана и съвременната ситуация на хората с увреждания на пазара на труда, основните бариери пред професионалното им развитие, правните и социалните норми и условия.

Съдържание:

Въведение

Раздел 1. Образованието – път към изравняване на житейските шансове за хората с увреждания

1.1. В сферата на образованието на хората с увреждания

1.2. Учителят (педагодът) като свързващо звено в системата на образованието на хората с увреждания

1.3. Избрани алтернативни форми на подкрепа в процеса на образование на хората с увреждания

Раздел 2. Системата за професионално ориентиране на хората с увреждания

2.1. Мястото на професионалното ориентиране в системата на рехабилитация

2.2. Професионалното ориентиране като елемент на професионалната рехабилитация

2.3. Компетенции на професионалния съветник, необходими за работа с лица с увреждания

2.4. Международни документи и въпросът за инвалидността

Раздел 3. Кариера и професионална работа на хората с увреждания

3.1. Лицата с увреждания на пазара на труда – състояние и потребности

3.2. Фактори, обуславящи шансовете за заетост на хората с увреждания

3.3. Форми и възможности за заетост на хората с увреждания в Полша

Заключение

Библиография

***

Kubiak, H., A. Jakoniuk-Diallo (2011) Człowiek niepełnosprawny w otoczeniu społecznym. Wydawnictwo Difin, Warszawa. ISBN: 978-83-7641-512-3

„Човекът с увреждания в социалното обкръжение”

Общите забавления, колегиалността, приятелството, любовта, семейството, накрая смъртта, са преживявания, които се отнасят еднакво за хората с и без увреждания и протичат в социалното пространство. Те са смисълът на нашето съществуване. И именно за тях разказва тази книга.

В част първа читателят бива въведен и преведен през поредните етапи на социално развитие на човека, при което всеки раздел съдържа информация за:

– спецификата на контактите с други хора в определен етап на развитие;

– това, как инвалидността може да затрудни социалните контакти;

– по какъв начин е възможно да се подкрепи детето/възрастния в трудното изкуство да бъдеш с другите.

От текстовете възниква портретът на човека с увреждания, при това този образ не е еднозначен. Всеки вид инвалидност, нейния вид и сфера, по различен начин влияе върху системата от релации с другите. В тази публикация авторите представят проблеми на хората с увреждания, на основата на собствения си практически и научен опит.

Във втората част се засягат избрани егзистенциални проблеми на човека. Авторите пишат за това, какво ни конституира като хора; за големите стремежи към и способности за приятелство, за щастието и страданието, вградени в любовта, за страха пред смъртта, за смелостта пред смъртта и потребността от подкрепа от страна на близките, от които понякога тази смелост блика.

Ето какво казва проф. д-р Ирена Обуховска за книгата: „(…) нова, различна от досегашните, публикация, отнасяща се до хората, наричани неспособни, приближаваща читателят към затрудненията и радостите на техния ежедневен животот ранно детство до старостта. Това ще бъде урок с висока информативна стойност, както и със значима ценност за хуманизирането на нашия социален живот.Книгата може да се препоръча не само на родителите на хора с увреждания, на работещите с тях учители и терапевти, семейни лекари и педиатри, на студентите по специална педагогика и клинична психология, на работещите в социалните служби, но също и на всички заинтересовани от ежедневния живот на хората с увреждания в различните етапи от развитието на човека”.

Според проф. д-р Йоланта Жиелинска „Тази книга разкрива човека с увреждания като пълноправен член на обществото: човек, който чувства, мечтае, иска да бъде щастливи има право на това. Но като социално същество няма да постигне това без подкрепа или най-малкото без разбирането на другите, на мнозинството здрави хора. Ако те не могат или не искат да помогнат на човека с увреждане по неговия житейски път към нормалността, то със сигурност не трябва да пречат. Прочитът на тази книга показва, как да погледнем както на здравия, така и на човека с увреждане.

Съдържание:

Въведение

ЧАСТ I. Социално развитие – от най-ранна детска възраст до късна старост.

Раздел 1. Мария Магдалена Стец. Възрастта на ранното детство – между липсата на знание и доверието към хората.

Раздел 2. Ханна Кубиак. Малките деца – между пасивността и радостта от активността.

Раздел 3. Беата Тилевска-Новак. Предучилищна възраст – между отчуждението и групата на връстниците.

Раздел 4. Анна Яконюк-Диалло. Училищната възраст– между самотата и приятелството.

Раздел 5. Анна Дроздович. Адолесценция – между негативната идентичност и егоцентризма и независимостта и „да бъдеш за”.

Раздел 6. Агниешка Жита. Съзряване – между зависимостта и свободата.

ЧАСТ II. За това, което е най-важно – приятелството и любовта в живота на хората с увреждания.

Раздел 7. Катажина Павелчак. За приятелството в живота на детето с интелектуално увреждане.

Раздел 8. Магдалена Грютц. От страни на развитието. Партньорски, съпружески и родителски преживявания и тяхото значение в живота на хората с дълбоки интелектуални увреждания – изследване на случай.

Раздел 9. Катажина Плутецка. Специфичният поглед на глухите младежи към смъртта.

***

Zawiślak, A. (2011) Jakość życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Wydawnictwo Difin, Warszawa. ISBN: 978-83-7641-422-5

„Качество на живота на възрастните с интелектуални увреждания”

Тази книга представлява първата комплексна монография, посветена на качеството на живот на възрастните с интелектуални увреждания. Тя представя теоретичните постижения в тази област и прави преглед на досегашните научни изследвания. Представени са и изследвания на авторката, които разширяват знанието за субективните усещания за собствения живот на хората с интелектуални увреждания, както и обръщащи внимание върху необходимостта от вземането предвид на тези усещания в терапевтичната практика. Като отговаря на тази потребност в книгата е изложена авторовата концепция за качество на живот, която е съвременно предложение за подобряване на съществуващите, слабо ефективни рехабилитационни решения.

Книгата със сигурност ще заинтересува теоретиците в сферата на специалната педагогика, рехабилитацията или психологията, както и студентите в тези области. Тя може да се окаже и полезна за практиците, които организират образователната, терапевтичната или нормализиращата дейности за възрастни хора с интелектуални увреждания.

Ето какво пише в рецензията си на кигата проф. д-р Анна Изабела Бжежинска:

„Работата на д-р Александра Завишлак с един замах разрушава три стереотипа. Тя показва, че лицата, преживяващи различни ограничения поради дефицити от познавателен (интелектуален) характер могат, първо,като изследвани лица да предоставят надеждна и точна информация за своята ситуация. Второ, изследването на възрастните показва данни, които налагат да се промени представата за живота на хората с интелектуални уврежданияв сравнение със здравите хора (разликите между тези две групи в много слуаи изцяло не са били статистичекси значими или са били малки). И трето, препоръчаните от авторката модели за „оптимизация” на качеството на живота, според мен, се отнасят със същата сила и за здравите хора от интелектуална гл.т.Обобщавайкиизследванията показват, че са малко нещата в действителност, които разделят хората с и без увреждания, а авторката показва в много случаи неспецифичните фактори, общи за двете групи, когато търси детерминантите за високо качество на живота, особено в обективен аспект”.

Ето какво пише и проф. д-р Станислав Ковалик:

Авторката представя съвременните възгледи за интелектуалните увреждания или казано по друг начин, те са в руслото на съвременните изследвания на умствените увреждания. Смятам, че Александра Завишлак е успяла успешно да избере теоретичната перспектива като база за собствените си изследвания, като нов начин на мислене за функционирането на лицата с умствени увреждания, които се обвързват с влиянието на околната средаи генетичния потенциал, разглеждан като матрицаза развитието на човека. Такава перспектива предлага имено психо- и социоекологическия подход”.

Съдържание

Въведение

Раздел 1. Човекът с интелектуални увреждания в системно-екологическата парадигма

Раздел 2. Качеството на живот като ефект от релациите, свързаващи човека с интелетуални увреждания с неговата социална среда

Раздел 3. Шансове и заплахи за постигане на успешни и носещи удовлетворение контакти и отношения с околната среда при възрастни с интелектуални увреждания

Раздел 4. Методология на собствените изследвнаия

Раздел5. Качество на живота на лицата с интелектуални увреждания в светлината на резултатите от собствените изследвания

Раздел 6. Обобщение на резултатите от изследванията и заключения.

Раздел 7. Модел за постигане на максимално качество на живот при зрели хора с интелектуални увреждания

Цитирана литература

Списък на таблиците

Списък на фигурите и графиките

Анекс

 

Източник: http://www.ksiegarnia.difin.pl/.

доц. д-р Божидар Ивков