Въпросите за взаимовръзките между социалните неравенства и състоянието на здравето на населението, са въпроси, свързани с т.нар. социално-икономически компоненти на здравето, както и с публичните политики в множество значими сфери, пряко свързани с личното и общественото здраве: доходи, заетост, здравеопазване и др.

Известно е, че най-ярко изразената корелация между социалните неравенства и здравното състояние е свързана с тенденцията, че колкото си по-беден, толкова вероятността да се разболееш или да умреш преждевременно е по-голяма. Известно е, също така, че това е последица от съществуващата социална несправедливост в обществото, както и от най-важните фактори или детерминанти, определящи равнището на здравето в съвременното общество. Днес се знае, че съществува тясна зависимост между състоянието на здравето и социалната обкръжаваща среда и това, което днес често се определя като социални детерминанти или компоненти на здравето.

Тук ще представя няколко тезиса, свързани със споменатите проблеми, които са взети от материала на СЗО „Социални условия и здраве. Убедителни факти”.

 1. Социални различия в областта на здравето.

„Във всяко общество сред хората, намиращи се на по-ниските нива на социалната йерархия вероятността да съществуват повече заболявания и от преждевременна смърт е по-висока, отколкото сред тези, които са на по-високите й нива. Политиката в областта на здравеопазването задължително трябва да бъде насочена към подобряване на социално-икономически компоненти на здравето” (с. 12)

2. Стрес

„Стресовите условия, принуждаващи хората да изпитват чувство за безпокойство и безпомощност, оказват неблагоприятно влияние на здравето и могат да доведат до преждевременна смърт”. (с. 15)

3. Ранно детство

„Добрият старт в живота може да бъде осигурен само за сметка на добрите условия за майката и децата в ранна възраст: първите етапи от развитието и възпитанието на детето определят в голяма степен неговото здраве в течение на предстоящия му живот” (с. 17)

4. Социално отчуждение

„Колкото по-ниско е качеството на живота, толкова по-малка е неговата продължителност. Бедността, социалното отчуждение и дискриминацията, свързани големи трудности и лишения, прекъсват много животи”. (с. 20)

5. Работа и заетост

„Стресът на работното място увеличава риска от заболяване. При хората, които имат възможност в голяма степен да регулират характера и режима на своята работа, равнището на здравето – като правило – е по-високо”. (с. 23)

6. Безработица

„Гарантираната заетост съдейства за повишаване на здравното равнище, благополучието и чувството за удовлетвореност от работата. С нарастване на безработицата се повишават и показателите на заболеваемостта и преждевременната смъртност”. (с. 26)

7. Социална подкрепа

„Приятелските отношения, добрите социални отношения и атмосферата на взаимна подкрепа в дома, на работното място и в обществото влияят благотворно на здравето”. (с. 29)

8. Химическа зависимост

„Макар употребата на алкохол, наркотици и тютюн, с всички произтичащи от това негативни последици, да има място на равнище индивид, дали човек ще посегне към тези вещества в много голяма степен зависи от неговото социално обкръжение”. (с. 32)

9. Хранителни продукти

„Доколкото глобалните пазарни сили до голяма степен определят продоволственото снабдяване, дотолкова необходимостта от осигуряване на здравословни хранителни продукти, е политически въпрос”. (с. 35)

10. Транспорт

„Концепцията за развитие на здравословен транспорт предвижда по-рядкото използване на автомобили, поощряване на ходенето пеша и използването на велосипеди, а също и усъвършенстване на системата на обществения транспорт”. (38)

***

В посочената като източник публикация след всяка точка са представени и наличните знания и информация за всеки важен социален компонент на здравето. Представени са и редица препоръки.

Струва ми се, че подобни публикации са изключително важни, защото те представят една цялостна картина на здравето и – макар и индиректно – са насочени срещу свръх медикализацията на съвременните общества.

 Източник: Вилкинсон, Р., М. Мармот (2004) Социальные условия и здаровье. Убедительные факты. Под редакции М. Marmot и R. G. Wilkinson. 2-е издание, ВОЗ, Европа.

Божидар Ивков