Етикети

, , , ,

„Образованието е право на всеки човек и има огромно значение и потенциал. Върху образованието се изграждат принципите на свободата, демокрацията и устойчивото развитие… няма нищо по-важно, никаква друга мисия, освен образование за всички…”

Кофи Анан. 1998

„Държавите трябва да признаят принципът на равните възможности в областта на началното, среднето и висшето образование за децата, младежите и възрасните с инвалидност в интегрираните структури. Те са задължени да осигуряват включено образование на инвалидите в качеството му на неотделима част в системата на общо образование”.

Правило 6 Стандартных правил ООН по обеспечению равных возможностей для людей с ограничениями

„Включеното образование е крачка по пътя на постигане на крайната цел – създаване на включващо общество, което ще позволи на всички деца и възрасни, независимо от пол, възраст, етническа принадлежност, способности, наличие или отсътствие на нарушения в развитието и ВИЧ-инфекции, да участват в живота на обществото и да имат своя ринос в него. В такова общество различията се уважават и ценят, а с дискриминацията и предразсъдъците в политиката, повседневния живот и дейността на институциите се води активна борба”

Питър Митлър, професор в Манчестерския университет

„Образованието на децата с особени потребности е една от основните задачи за страната. Това е необходимо условие за създаване на действително включено общество, където всеки ще може да чувства съпричастност и изисквания към действията си. Задължени сме да дадем възможност на всяко дете, независимо от неговите потребности и други обстоятелства, изцяло да реализира своя потенциал, да допринася полза за обществото и да стане пълноценен негов член”.

Дэвид Бланкет

Включеното образование дава възможност на всички учащи се да участват пълноценно в живота на колектива на детската градина, училищата, институтите, в предучилищния и училищен живот.

Включеното образование притежава ресурси, насочени към стимулиране на равноправието на обучаващите се и тяхното участие във всички дейности на колектива.

Включеното образование е насочено към развитие на способностите на всички хора, необходими за да общуват.

Включеното образование се основава върху осем принципа:

 • Ценността на човека не зависи от неговите способности и постижения,
 • Всеки човек е способен да чувства и да мисли,
 • Всеки човек има право да общува и да бъде чут,
 • Всички хора се нуждаят един от друг,
 • Истинското образование може да се реализира само в контекстта на реални взаимоотношения,
 • Всички хора се нуждаят от подкрепата и приятелството на своите връстници,
 • За всички учещи прогресът се състои по-скоро в това, какво могат да правят, отколкото в това, което не могат,
 • Разнообразието засилва всички страни на живота на човека.

Включването – това не e интеграция:

 • Включването е повече от интеграцията,
 • Младите хора учат заедно в обичайни училища,
 • Специалистите идват да помагат на децата,
 • Обичайните училища се променят,
 • Вниманието е насочено към възможностите и силните страни на детето,
 • Младите хора възприемат човешките различия като обичайни,
 • Младите хора получават възможност да живеят заедно с родителите си,
 • Младите хора птлноценно и ефективно образование, за да могат да живея пълноценно,
 • Възгледи

  Включването е:

  • ОТСЪСТВИЕ на специализирани класове в обичайното средно училище,
  • ОТСЪСТВИЕ на обучение на детето в средно училище без необходимата поддръжка,
  • НЯМА присътствие на децата по 1-2 часа на ден в средното училище,

  НЯМА затворени институции от интернатен тип.те и мненията на младите хора са важни за обръжаващите ги.

Основни принципи на включването

Включващи общности:

 • Да бъдеш включен означава да се търсят пътища за всички деца да бъдат заедно по време на обучение (включително децата с трайни увреждания).
 • Включеността е принадлежност к общност (група приятели, училище, мястото, където живеем)

Включването означава откривне на всеки ученик с помощта на образователната програма, която е достатъчно сложна, но съответства на неговите способности.

Включването отчита както потребностите, така и специалните условия и поддръжка, необходими на ученика и учителите за постигане на успех.

 • Във включеното училище всеки се приема и се смята за важен член на колектива,

Ученикът със специални потребности се подкрепя връстниците си и от други членове на училищната общност за удовлетворяване на неговите специални образователни потребности.

Важни елементи на включването:

 • Разработвайте философия, подкрепяща съответната включваща практика,
 • Планирайте всестранно включването,
 • В процеса на създаване на включени училища се включват учителите и администрацията на училищата,
 • Включвайте родителите,
 • Изградете разбиране на инвалидността в работещите (в училищата, детската градина) и учениците,
 • Обучавайте целия персонал на училището (включително охранителите, готвачите и др.)

Неверни представи за включването:

 • Представата, че присъствието в училище само по себе си е достатъчно,
 • Представата, че е нормално да хвърлиш във водата този, който не умее да плува,
 • Фокусирането не върху целите, а върху действията,
 • Когато основната насоченост на услугите е обучение по програма, а не удовлетворяване на индивидуалните образователни потребности на детето,
 • Представата, че мълчаливото присъствие е нормална алтернатива на участието.
 • Архитектурна недостъпност на училищата,
 • Децата с особени образователни потребности често се признават за необучаеми,
 • Мнозинството учители и директори на масовите училища знаят малко за проблемите, свързани с инвалидността и не са готови за включване на децата с трайни увреждания в процеса на обучение в обикновените паралелки,

Существуващи бариери:

 • Архитектурна недостъпност на училищата,
 • Децата с особени образователни потребности често се признават за необучаеми,
 • Мнозинството учители и директори на масовите училища знаят малко за проблемите, свързани с инвалидността и не са готови за включване на децата с трайни увреждания в процеса на обучение в обикновените паралелки,
 • Родителите на деца с трайни увреждания не знаят, как да отстояват правата на децата си на образование и изпитват страх от системата на образование и социална подкрепа.

Законодателни ресурси:

 • Конституция на Република България
 • Закон за интеграция на хората с увреждания
 • Протокол № 1 към Европейската Конвенция за защита правата на човека и основните свободи
 • Конвенция ООН за правата детето,
 • Конвенция за правата на хората с увреждания.
 • Правила за включващо училище:

  • Всички ученици са равни в училищната общност,
  • Всички ученици имат равен достъп до процеса на обучение през деня,
  • Всички учници трябва да имат равни възможности за установяване и развитие на важните за тях социални връзки,
  • Планира се и се провежда ефективно обучение,
  • Специалистите, въвлечени е процеса на образование, трябва да бъдат обучени с стратегиите и процедурите, облекчаващи процеса на включване, т.е. социална интеграция сред връстниците,
  • Програмата и процесът на обучение отчитат потребностите на всеки ученик,
  • Семействата активно участват в живота на училището,
  • Специлистите са настроени позитивно и разбират своите задължения.нвенция за правата на хората с увреждания.

Принципи на формиране на индивидуалната програма за обучение:

 • Тя е подходяща за всички ученици (не само за децата с трайни увреждания),
 • Служи като средство за приспособяване към широкия кръг възможности на ученика,
 • Тя е начин на изразяване, приемане и уважение на индивидуалните особености на обучението,
 • Приложима е към всички съставни части на програмата и към обичайния маниер на поведение в клас,
 • Тя е задължителна за всички специалисти, участващи в процеса на обучение,
 • Съставена е с цел повишаване успешността на ученика.

Обичайният учител може да бъде успешен при условие, че:

 • е достатъчно гъвкав,
 • трудностите са му интересни и е готов да опитва разлчини подходи,
 • уважава индивидуалните различия,
 • умее да слуша и прилага препоръките на членовете на колектива,
 • чувства се уверен в присъствието на друг възрастен в класа,
 • е съгкласен да работи заедно други учители в един екип.

Резултати от включването:

 • Учниците имат възможност активно постоянно да участват във всички мероприятия на общообразователния процес,
 • Адаптацията е възможно най-натрапчива и не съдейства за изработване на стереотипи,
 • Мероприятията са насочени към включване на ученика, но са достатъчно сложни за него,
 • Индивидуалната помощ не отделя и не изолира ученика,
 • Създават се възможности за обобщаване и предаване на навици,
 • Педагозите от общото специалното преподаване споделят задълженията в планирането, провеждането и оценката на уроците,
 • Существуват процедури за оценки на ефективността.

В заключение:

 • Включващите общности включват:
 1. Изменение на възгледите като цяло: „Разнообразието включва всеки”,
 2. Необходимостта да се започне по-рано, за да се променят убежденията – колкото по-рано е усвоено поведението, толкова по-добре се запомня,
 3. Возможността всеки да постигне успехи,
 • Социални изменения:
 1. Создаване на общности, в които всеки смята за своя принос за важен,
 2. Създаване на общности, в коитом партньорите работят заедно.
 3. Зпочнете с вашата малка общност и ще видите резултатите от вашите старания чрез разпространяването на опита,
 4. Действието се различава от убеждението и теорията!

По материали от международната конференция „Развитие на включващите училища в Росия”, Москва, 19-20 ноември 2005: Д-р Джеймс Леско, водещ специалист в службата за ранно образование за деца със специални потребности и без тях (Делауер, САЩ), от доклада „Включващите училищни общности: стратегии и постижения”

Източник:http://www.zou.ru/doc/ikluz.doc

Превод от руски език: Бождар Ивков